Zmiany zasad usuwania drzew i krzewów z nieruchomości – Konieczne zgłoszenie wycinki drzew!

Od 17 czerwca obowiązują zmienione zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, niniejszym informuje się mieszkańców gminy Dzwola, że: zgodnie z wprowadzonymi zmianami, właściciel nieruchomości, który planuje

wyciąć drzewo na własnej działce, zanim przystąpi do jego wycięcia zobowiązany jest wcześniej zgłosić ten zamiar do właściwego miejscowo, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa należy dokonać w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Przedmiotowe zgłoszenie, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ, do którego wniesiono zgłoszenie (właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta) dokonuje stosownych oględzin. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin organ nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki (w drodze decyzji administracyjnej), można przystąpić do usunięcia zgłoszonego drzewa.

W przypadku gdy zgłoszone drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie tego drzewa jest możliwe wyłącznie po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeśli przed upływem 5 lat po dokonaniu oględzin, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, wówczas właściciel będzie musiał uiścić opłatę za usunięcie tego drzewa.

Pozostałe przepisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

 Szczegółowe informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzwola, pod numerem tel. (15) 87 52 215 oraz w pokoju nr 6.