Zawiadomienie – Wybory Sołtysów

Na podstawie § 12 Statutów sołectw: Branew, Branewka, Branewka – Kolonia, Krzemień  Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy, Zofianka Dolna, Konstantów, Dzwola, Kocudza Górna, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie, Władysławów, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza wójt, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego, podczas którego mają być dokonane wybory.

 

Zarządzeniem Nr 110/2018 Wójta Gminy Dzwola z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dzwola zostały zwołane Zebrania Wiejskie Sołectw w celu dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, na kadencję 2018-2023 roku. Datę, godzinę i miejsce zebrań wiejskich wyborczych określa harmonogram stanowiący załącznik do w/w zarządzenia. W przypadku braku quorum (tj. 10 % uprawnionych mieszkańców sołectwa), zebranie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu, po upływie pół godziny od wyznaczonej wcześniej godziny bez względu na liczbę obecnych.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 statutów w/w sołectw Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Gminy, jednak wybory do tych organów przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów do rady gminy.

Zawiadamia się Mieszkańców poszczególnych sołectw o zwołaniu zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej.

Poniżej podajemy Harmonogram zebrań i zapraszamy do udział w wyborach Sołtysów w poszczególnych sołectwach.

                                                                                                                                             Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                                 Wiesław Dyjach

Zarządzenie nr 110-2018