Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), Wójt Gminy Dzwola zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,

spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 23.09.2019 r. do dnia 04.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Dzwola

(-) Wiesław Dyjach

Zawiadomienie