Zasiłek rodzinny

Wysokość kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych za okres zasiłkowy uważa się okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Ubiegając się o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021 wykazujemy dochody uzyskane w roku 2019.

Zasiłek przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2020/2021 wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października) licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek jeżeli zostały spełnione warunki ustawy.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Dodatki do zasiłku przysługują jedynie rodzinie, która posiada prawo do zasiłku rodzinnego.

 • DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
 • DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
 • DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA
 • DODATEK Z  TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
 • DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

informacji udziela: Renata Małek

pok. 20  tel. 15 875 25 33

Do pobrania

Wzór wniosku