Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2016 rok

Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na rok 2016.

            Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do udziału w konsultacjach w/w projektu uchwały Rady Gminy Dzwola.

1)     Przedmiot konsultacji:        
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Dzwola uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na rok 2016.

2)     Harmonogram konsultacji:
Konsultacje rozpoczną się w dniu 18 lutego 2016 roku, a zostaną zakończone w dniu 10 marca 2016 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane po ich przeprowadzeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie BIP Urzędu Gminy Dzwola oraz na stronie internetowej Gminy Dzwola.

3)     Adresaci konsultacji:          
Adresatami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Dzwola
.

4)     Forma konsultacji:

·        pisemna papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie formularza konsultacji dostępnego w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie go pocztą),

·        pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej Gminy Dzwola https://archiwum.dzwola.eu/ oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Dzwola na adres: ugdzwola@mbnet.pl).

5)     Miejsce konsultacji: 
Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i drogownictwa, pok. nr 22.

6)     Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:    
Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i drogownictwa, pok. nr 22.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 10 marca 2016 roku. Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

                                                                      Wójt Gminy Dzwola

                                                                  /-/ Stanisław Rożek

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wniosek o konsultację projektu uchwały

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji

 Protokół z konsultacji z dnia 10 marca 2016 r.