Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na rok 2018.

 

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do udziału
w konsultacjach w/w projektu uchwały Rady Gminy Dzwola.

 • Przedmiot konsultacji:
  Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Dzwola uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na rok 2018.
 • Harmonogram konsultacji:
  Konsultacje rozpoczną się w dniu 9 lutego 2018 roku, a zostaną zakończone w dniu
  2 marca 2018 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane po ich przeprowadzeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie BIP Urzędu Gminy Dzwola oraz na stronie internetowej Gminy Dzwola.
 • Adresaci konsultacji:
  Adresatami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn zm.) działające na terenie Gminy Dzwola.
 • Forma konsultacji:
 • pisemna papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie formularza konsultacji dostępnego w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie go pocztą),
 • pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej Gminy Dzwola https://archiwum.dzwola.eurzad.eu/ oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Dzwola na adres: ugdzwola@mbnet.pl).
 • Miejsce konsultacji:
  Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego, pok. nr 22.
 • Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego, pok. nr 22.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 2 marca 2018 roku. Nie wydanie opinii
w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

 

                                                                                              Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                /-/ Stanisław Rożek

Zaproszenie

Zarządzenie Nr 17-2018

3. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2018 r. – projekt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Protokół z konsultacji