Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dzwola do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości: Flisy (osada leśna) i Zdzisławice (osada leśna). Konsultacje przeprowadzone zostaną  w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r. w formie spotkania informacyjnego – zebranie wiejskie,

 

w dniu 30 stycznia 2020 r. w świetlicy wiejskiej we Flisach o godzinie 1600  i 31 stycznia 2020 r. w Remizie OSP  w Zdzisławicach o godzinie 1600 oraz imienne ankiety.

W dniu 14 października 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Dzwola (DSA.WGD.071.291.2019.1) o przeanalizowanie i podjęcie działań zmierzających do zniesienia urzędowych nazw miejscowości Flisy (osada leśna) i Zdzisławice (osada leśna).

Przeprowadzona analiza wykazała, iż na terenie Gminy Dzwola istnieją w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, nieużywane nazwy miejscowości Flisy (osada leśna) i Zdzisławice (osada leśna), nie są ona używana w obiegu urzędowym, nie występują w rejestrze identyfikacji adresów, nieruchomości budynków i mieszkań, są to miejscowości niezamieszkałe. Nigdy nie były stosowana, nie zostały określone ich obszary i fizycznie nie istnieją, nie ma na mapie topograficznej zaznaczonych granic przedmiotowych miejscowości.

W wykazie urzędowych nazw miejscowości, w gminie Dzwola figuruje nazwa miejscowości Flisy (wieś) i Zdzisławice (wieś). Nazwy te dotyczą obszaru zabudowanego. Mieszkańcy tych miejscowości od zawsze używają nazwy Flisy (wieś) i Zdzisławice (wieś). Mieszkańcy tych miejscowości są pod tak brzmiącymi nazwami zameldowani takie nazwy widnieją w ich dowodach osobistych i wszystkich dokumentach urzędowych w tym ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Janowskiego. Natomiast istniejące w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, nieużywane nazwy miejscowości Flisy (osada leśna) i Zdzisławice (osada leśna), jak wyżej wskazano nie są ona używana.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest zniesienie nazw miejscowości: Flisy (osada leśna) i Zdzisławice (osada leśna) a pozostawienie w wykazie urzędowych nazw miejscowości, w gminie Dzwola nazw miejscowości: Flisy (wieś) i Zdzisławice (wieś).

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona  miejscowość.

Rada Gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej, rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie o którym mowa w art. 5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Pomimo braku obowiązku ustawowego przeprowadzenia konsultacji społecznych, ze względu, iż miejscowości: Flisy (osada leśna) i Zdzisławice (osada leśna) są niezamieszkałe, celem zapewnienia udziału mieszkańców, konsultacje zarządzono i zostaną przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr XV/96/08 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2008 r. Nr 117 poz. 2816) zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości: Flisy (osada leśna) i Zdzisławice (osada leśna).  Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r. w formie spotkania informacyjnego – zebranie wiejskie w dniu 30.01.2020 r. i 31.01.2020 r. oraz imienne ankiety, które zawierają pytania:

  • Jestem za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Flisy (osada leśna)?
  • Jestem przeciwko zniesieniu urzędowej nazwy miejscowości Flisy (osada leśna?);
  • Jestem za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Zdzisławice (osada leśna)?
  • Jestem przeciwko zniesieniu urzędowej nazwy miejscowości Zdzisławice (osada leśna)?.

Zniesienie urzędowych nazw miejscowości Flisy (osada leśna) i Zdzisławice (osada leśna), nie wpłynie na sytuację finansową i prawną mieszkańców gminy, bowiem w żaden sposób nazwy te nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Wobec powyższego mając na uwadze uporządkowanie i ujednolicenie stosowania i używania nazw miejscowości w gminie Dzwola, po przeprowadzonych konsultacjach, zostanie przygotowany projekt Uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Flisy (osada leśna) i Zdzisławice (osada leśna).

Zawiadomienie o konsultacjach

Ankieta

Zarządzenie nr 14

Aktualizacja 07.02.2020 r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji