XXIII Sesja Rady Gminy Dzwola – wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzielenie absolutorium Wójtowi

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Dzwola.
Podczas obrad Rada rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dzwola za 2016 rok oraz udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy

Dzwola z tytułu wykonania budżetu gminy Dzwola w 2016 roku.

Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy do zapoznania, rozpatrzenia i zatwierdzenia, następujące dokumenty:

 • sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzwola za 2016 rok;
 • sprawozdanie finansowe gminy Dzwola za 2016 rok;
 • pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu rocznym z wykonania  budżetu Gminy Dzwola za 2016 rok;
 • pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2016 r.;
 • informację o  stanie  mienia  komunalnego  Gminy  Dzwola  na  dzień  12.2016 r.;
 • stanowisko Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy.

Zadania inwestycyjne Gminy Dzwola zrealizowane w 2016 r.

Wykonano dokumentację projektową (89 100 zł) oraz uzyskano pozwolenie
na budowę: Sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy, Zofianka Dolna.

Drogi publiczne:

 • przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie chodnika w miejscowości Kocudza Pierwsza: 62.150 zł;
 • modernizacja drogi gminnej nr 108996L Krzemień Drugi do drogi krajowej nr 74: 176.575,42 zł;
 • modernizacja drogi gminnej nr 109005L droga krajowa nr 74 – Konstantów: 30.536,75 zł;
 • modernizacja drogi gminnej nr 109038L w miejscowości Branewka-Kolonia: 100.724,08 zł;
 • odnowienie nawierzchni na drodze nr 109010L Kocudza Druga Morgi do drogi powiatowej: 59.135,42 zł;
 • przebudowa drogi gminnej nr 109018L w miejscowości Krzemień Pierwszy: 93.319,47 zł;
 • przebudowa drogi nr 109016L Kocudza Trzecia – Borek: 29.919,22 zł;
 • przebudowa przepustu zlokalizowanego na drogi gminnej nr 109004L w km 0+322 w miejscowości Dzwola – Morgi: 57.000 zł;
 • utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113553L w miejscowości Branew Szlachecka: 341.062,79 zł, Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego profesora Przemysława Czarnek promesę dotacji celowych na zadania związane z odbudową infrastruktury komunalnej oraz ochronę wąwozów lessowych przed erozją. Gmina Dzwola w ramach podziału środków otrzymała dofinansowanie w wysokości: 260 000 zł;
 • budowa zajezdni autobusowej w miejscowości Krzemień Pierwszy – etap I: 50.177,35 zł

Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Dzwola: 329.505,96 zł

Oświetlenie zewnętrzne, parkowe terenów rekreacyjnych i małej architektury w miejscowości Dzwola: 29.869,84 zł

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Flisy: 14.423,02 zł.

Środki stanowiące Fundusz Sołecki zostały wykonane w wysokości 248 352,22 zł, zgodnie z przyjętymi do realizacji zadaniami w 16 sołectwach.

Budżet Gminy Dzwola w 2016 roku został zrealizowany na łączną kwotę:

dochody: 22 746 077,55 zł                                  wydatki: 21 942 512,32 zł

W wyniku rozliczenia wykonanych dochodów oraz zrealizowanych wydatków budżetu w 2016 rok została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 803 565,23 zł, którą przeznaczono na wydatki budżetu w 2017 roku.

Udzielenie przez Radę Gminy absolutorium to potwierdzenie, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada Gminy Dzwola dokonała analizy i oceny sprawozdania Wójta Gminy Dzwola z wykonania budżetu, a następnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola z tytułu wykonania budżetu Gminy Dzwola w 2016 roku.