Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

W dniu 17 maja 2019 r. w budynku Urzędu Gminy Dzwola odbyło się szkolenie dot. projektu „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.  Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielili przedstawiciele Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim w osobach: Małgorzata Śwircz, Andrzej Kniaź oraz pracownicy ARiMR w Janowie Lubelskim: Bogumiła Krawczyk i Zygmunt Siek.

Wnioski o przyznanie w/w pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Do wniosku o przyznanie pomocy właściciele lasu powinni dołączyć:

  1. kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, którzy sporządził ten plan;
  2. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;
  3. pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności; małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka

Więcej informacji