Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola

W dniu 14 czerwca 2019 r. odbyła się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Dzwola.  Była to  pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W tym roku  po raz pierwszy Wójt miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy.

 

W dniu 31 maja 2019 r. Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach przedstawił Raport o stanie Gminy Dzwola za 2018 r. Radzie Gminy Dzwola. Raport został również podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Dzwola i stronie: www.archiwum.dzwola.eu Nad przedstawionym Raportem przeprowadzono debatę. Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie Gminy Dzwola za 2018 r. było jednogłośne podjęcie przez Radę Gminy Dzwola uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzwola wotum zaufania.

Następnie Skarbnik Gminy Dzwola – Aneta Gilas omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzwola za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok, odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

W 2018 roku dochody Gminy Dzwola wyniosły: 29 260 868,18 zł, a na wydatki przeznaczono: 34 279 573,44 zł.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dzwola, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Dzwola, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 rok, wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola. Wniosek uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Po głosowaniu Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach skierował słowa podziękowania do Radnych, za udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium, które jest wyrazem dobrej współpracy.

Następnie podziękował wszystkim pracownikom, za współpracę oraz zaangażowanie w realizację stawianych przed nim zadań. Jak podkreślił Wójt Gminy Dzwola w swoim wystąpieniu, realizacja tych wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów, jest możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z wszystkimi instytucjami, Radą Gminy i Sołtysami, a przede wszystkim dzięki pracy urzędników i osób pracujących w jednostkach organizacyjnych  Gminie Dzwola.