Worki na odpady komunalne – informacja

Informujemy Państwa, iż w wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzwola w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. został wyłoniony nowy Wykonawca i jest nim Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.

Zgodnie z umową Wykonawca niezwłocznie wyposaży nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

niebieski – oznaczone napisem „Papier

zielony – oznaczone napisem „Szkło”,

żółty – oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

brązowy – oznaczone napisem „Bio”,

po 1 szt. każdego koloru oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Uprzejmie prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość a za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy ponadto, iż w wyniku zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie w dniu 6 września 2019 roku, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na obszarach o zabudowie jednorodzinnej odbywać się będzie w następujący sposób:

  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (odpady pozostałe z procesu segregacji – odpady resztkowe) – raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do października raz na dwa tygodnie,
  2. bioodpady stanowiące odpady komunalne – raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do października raz na dwa tygodnie,
  3. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (w tym opakowania: z metali, tworzyw sztucznych) – 1 raz w miesiącu,
  4. papier i tektura – raz w miesiącu,
  5. szkło (w tym: opakowania ze szkła) – raz w miesiącu,
  6. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż raz w roku w formie tzw. ,,wystawki’’, w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.