Wójt pomoże Przedsiębiorcom

Wójt Gminy Dzwola na wniosek Przedsiębiorcy może udzielić pomocy w formie odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty na raty, umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej. Pomoc jest skierowana w szczególności do Przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorcy, działający w branżach, określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu epidemii, mogą liczyć na pomoc Wójta Gminy Dzwola.  W ramach kompetencji samorządu, wychodzimy z pomocą Przedsiębiorcom. Oferujemy możliwość przesunięcie terminu płatności bądź rozłożenie jej na raty, w sytuacji zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa możliwie jest umorzenie zaległości podatkowych. podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych.

W ramach naszych kompetencji, będziemy robić wszystko co tylko możliwe, aby ułatwić Przedsiębiorcom funkcjonowanie, w tym trudnym dla nich okresie. Niemniej jednak to głównie w kompetencjach Rządu RP jest zaproponowanie kompleksowych rozwiązań chroniących przedsiębiorców.

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t,j, Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty przy udzieleniu pomocy publicznej:

WNIOSEK o udzielenie ulgi wraz z załącznikami:

oświadczenie o stanie majątkowym

oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de mini mis

formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de mini mis

– sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),

– dokumenty finansowe za I kwartał 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dzwola pod nr telefonu: 15 875 22 15 lub 15 687 24 81 oraz e-mail: podatki@archiwum.dzwola.eu

Zapewniam, iż będziemy rozpatrywać wszystkie wnioski indywidualnie i szukać rozwiązań, które ułatwią prowadzenie działalności w tej trudnej sytuacji i pomogą wyjść z kryzysu.               

Wójt Gminy Dzwola

Wiesław Dyjach