Wodociąg i gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wodociąg

Wniosek o aktualizację danych zawartych w ankiecie dotyczącej stawki opłaty za dostawę wody. 
Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody
Wniosek o wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego

Twardość wody

Drogownictwo

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej
obiektu i urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i o uzgodnienie projektu budowlanego – budowlano-wykonawczego – wykonawczego obiektu/urządzenia jw.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych w pasach dróg gminnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dzwola.

Wniosek o uzgodnienie ogrodzenia od drogi gminnej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym.

Wniosek o przyłączenie się do drogi gminnej z istniejącego zjazdu

Wniosek o budowę zjazdu