w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

INFORMACJA
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016  roku.

            Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, na jego wniosek złożony wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego okresie 6 miesięcy  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 
            Wnioski składa się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia  gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego  w dwóch terminach:

– od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

 
– od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Roczny limit zwrotu określony w ustawie,  to iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego.

 
Limit zwrotu podatku za każdy ha użytków rolnych ustalony na 2016 rok to  kwota 86,00 zł.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się :

  gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

– gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 
Istnieje możliwość skorzystania z całego limitu przysługującego producentowi rolnemu za 2016  r. już w pierwszym terminie składania wniosków tj. od 1  do 29 lutego 2016  r.

 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji wydanej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku nastąpi w terminach:

•    1 -30 kwietnia 2016 r. w przypadku pierwszego wniosku,

•    1 – 31 października 2016 r. w przypadku drugiego wniosku.

Producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku,  jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Nie zwrócone  kwoty podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego   do produkcji rolnej jest dostępny na stronie internetowej www.ugdzwola.bip.lubleskie.pl  można również  w Urzędzie Gminy Dzwola – pokój nr 15.

 
Informacje można  uzyskać pod nr telefonu  015 875 22 15 ( wew. 13 – Podatki).