Obwieszczenia

Zarządzenie Nr  2/2021

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 4 stycznia 2021 r.

  

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713, 1378 z późn. zm.)) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 137/2020 z dnia  9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku” zarządza się, co następuje:

 

 • 1

 

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                       w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr  1/2021 Wójta Gminy Dzwola z dnia 4 stycznia 2021 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2021

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

 

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku” 6.000,00 złotych

(słownie) sześć tysięcy 00/100 złotych,

 

                                                                                OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY DZWOLA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych

w Biłgoraju w 2021 roku”

 Cel zadania:

 1. Rodzaj zadania:

Zadanie realizowane z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu

dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 6.000,00 zł  (słownie: sześć  tysięcy złotych 00/100)

 

LINK do pełnego ogłoszenia

 

 

Zarządzenie Nr  107/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 13 października 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania pożytku publicznego złożonej w trybie tzw. małych zleceń w zakresie Kultury, tradycji i edukacji.

  Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury, tradycji i edukacji, na podstawie wyników prac Komisji powołanej Zarządzeniem Nr  106/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 13 października 2020 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr  107/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 13 października 2020 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane do realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, tradycji i edukacji oraz wysokość  przyznanych środków publicznych.

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z siedzibą w Kocudzy Trzeciej 75a, 23-304 Dzwola. Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego „Borowiacy” z Branwi. 1.000,00 złotych

(słownie) jeden tysiąc 00/100 złotych,

 

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

(złożona w trybie małych zleceń)

Rodzaj Zadania Publicznego – Kultura, Tradycja i edukacja.

Tytuł Zadania Publicznego – Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego  “Borowiacy” z Branwi.

 

Do Urzędu Gminy Dzwola w dniu  29.09.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego  “Borowiacy” z Branwi. Oferta została złożona przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z siedzibą w Kocudza Trzecia 75a, 23-304 Dzwola.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 01.10.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Referatu Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i  Komunalnej za pośrednictwem Urzędu Gminy Dzwola (pok.22 lub sekretariat pok. nr 16), adres; Dzwola 168, 23-304 Dzwola, bądź drogą elektroniczną na adres: ugdzwola@mbnet.pl

 

Link do oferty i formularza konsultacji

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  16  września  2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

 

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 02.10.2020 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 16.09.2020 r. do 02.10.2020 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

 

 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 02.10.2020 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 

Pełna treść ogłoszenia

 

 

Zarządzenie Nr 21/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 17 luty 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 9/2020
z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                       w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    20/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 12 lutego 2020 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr  21/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 17 lutego 2020 r.

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 100.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 100.000,- zł;

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2020 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola  z organizacjami pozarządowymi

ZP.524/2/2020                                                                    Dzwola, dnia 16 stycznia 2020 roku

                 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały X/61/2019 z dnia 30 października 2019 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Zadanie. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

 

pełna treść ogłoszenia.

 

Zarządzenie Nr  2/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2020 r.

  

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku.

  Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 688) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 117/2019 z dnia  10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr  1/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2020 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2020 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku” 5.000,00 złotych

(słownie) pięć tysięcy 00/100 złotych,

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

  

WÓJT GMINY DZWOLA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych

w Biłgoraju w 2020 roku”

 

Pełna treść ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  3  października  2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 18.10.2019 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 03.10.2019 r. do 18.10.2019 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

 

 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10.2019 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 

pełna treść ogłoszenia

 

 

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego           w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    12/2019 Wójta Gminy Dzwola z dnia 5 lutego  2019 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z wzorem ofert.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

 Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały XXVI/189/2017 z dnia 26 października 2017 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dzwola z dnia 16.01.2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dzwola

 

 

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2018 roku.

 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) WÓJT GMINY DZWOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2018 roku”

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  10  października   2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 20.10.2017 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.
 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 10.10.2017 r. do 20.10.2017 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.
 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20.10.2017 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem  konsultacji  dostępna stronie na BIP Urzędu Gminy Dzwola. 

 

sports figure icon character set in different positions

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2017 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi

  Zadania z zakresu.Upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały XVII/125/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku i Uchwały XVIII/137/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wzorami ofert.

 

 

https://mc.gov.pl/files/styles/width190/public/konsultacje.jpg?itok=0WSNbOeb

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola

 

z dnia  6  października   2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem  konsultacji  dostępna stronie na BIP Urzędu Gminy Dzwola.  https://image.freepik.com/darmowe-ikony/powi%C4%99kszenia-lub-interfejs-wyszukiwania-symbol-narz%C4%99dzie-lupa_318-61145.jpg

 

Do góry