Uchwała o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy nieważna.

W dniu 20 czerwca br. Rada Gminy Dzwola nie udzieliła Wójtowi Gminy Dzwola absolutorium. Stanowisko Rady Gminy było na tyle zaskakujące, gdyż Radni wcześniej, w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola przyjęli

sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu za 2017 r. stosunkiem głosów 12 „za”, 3 głosach wstrzymujących, 0 przeciw. Za projektem uchwały o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 7 radnych, przeciwnych było 8 radnych.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Uchwałą Nr 105/2018 z 24 lipca 2018 r. stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Dzwola Nr XXXI/227/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola z tytułu wykonania budżetu Gminy Dzwola za 2017 r. stwierdzając, że „została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa”.

Budżet roku 2017 był trudny i napięty ale dzięki dobrej współpracy z Radą udało się szczęśliwie go zrealizować. ”Dzięki współpracy z radnymi, z którymi przez trzy lata tworzyliśmy wspólnie układ koalicyjny, z którymi mieliśmy wspólną wizję gminy udało się wiele zamierzeń zrealizować. Obecnie, kiedy realizujemy rekordową ilość inwestycji, także z dofinansowań zewnętrznych, nieudzielenie absolutorium jest krzywdzące nie tylko dla mnie ale dla gminy, mieszkańców i wielu osób pracujących w Urzędzie” – oświadczył Stanisław Rożek Wójt Gminy Dzwola.