“Szkolenie + staż = praca”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Projekt skierowany jest do osób
1. bezrobotnych (I lub II profil pomocy), w tym długotrwale bezrobotnych, rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa,
2. biernych zawodowo, niepełnosprawnych,
3. zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu janowskiego.

W ramach projektu w powiecie janowskim przewidziane są następujące formy wsparcia:
1. Indywidualne Plany Działania (IPD)
2. Szkolenia:

  • Kucharz z egzaminem czeladniczym – 2 grupy po 10 osób (200 godzin)
  • Elektryk z uprawnieniami elektrycznymi do 1 KV – 10 osób (200 godzin)
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym – 10 osób (250 godzin)

3.  Poradnictwo zawodowe
4.  Pośrednictwo pracy
5. Płatne staże zawodowe zgodne z kierunkami szkoleń – 6 miesięcy

 Uwaga: szkolenia będą odbywać się w Janowie Lubelskim !

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • Ubezpieczenie NNW
  • Materiały szkoleniowe,
  • Odzież ochronną,
  • Wyżywienie podczas szkoleń,
  • Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu,
  • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w BIURZE PROJEKTU

 Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 52, II piętro
tel. 15 871 75 36
e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl