“Szansa na aktywizację”

Z dniem 1 lutego 2017 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczyna realizację projektu “Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie dla kobiet z obszaru województwa lubelskiego.

 

 

Projekt skierowany jest do 60 kobiet spełniających łącznie poniższe warunki:
– będących w wieku 30 lat i więcej;
– bezrobotnych lub biernych zawodowo; w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – należących do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia);
– zdolnych i gotowych do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (170 godzin dydaktycznych) oraz odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin/tydzień lub 35 godzin/tydzień w przypadku osób niepełnosprawnych);
– “ zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego;
– zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

 PROJEKT OBEJMUJE:
– Doradztwo zawodowe (grupowe – 24 godziny/grupę i indywidualne – 4 godziny/osobę)
– Pośrednictwo pracy (6 godzin/osobę)
– Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno):
               * Administracja biurowa;
               * Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej;
               * Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
               * Kosmetyka, wizaż i stylizacja;
               * Opieka nad osobami starszymi i animacja czasu wolnego;
               * Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii.
– Miesięczne staże zawodowe.

UCZESTNICZKI MAJĄ  ZAPEWNIONE:
– stypendium szkoleniowe w wysokości 8 zł/godzinę szkolenia;
– stypendium stażowe w wysokości 1750 zł/miesiąc;
– zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi);
 – materiały szkoleniowe (skrypty);
– materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
– catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
– certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje;
– ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,  pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560 a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/4  (I piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do€“ 16:00.