Świadczenie “Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 roku w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości  500 zł  na dziecko rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia.

 

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca lutego 2017 roku w gminie Dzwola objęto 861 dzieci do 18 lat. Do 503 rodzin trafiło ponad 4 426 000,00 zł.

Ponad 87,6% świadczeń wypłacanych było na pierwsze lub jedyne dziecko.

415 rodzin pobierających świadczenie wychowawcze skorzystało również z prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

W 2017 roku upływa pierwszy okres, na który przyznano świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus. Okres ten rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku, i potrwa do 30 września 2017 roku. Oznacza to, że od początku października 2017 roku rozpoczyna się kolejny okres, w którym procedura przyznawania świadczenia wychowawczego  zostanie powtórzona. O przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na podstawie spełniania kryterium dochodowego będą już decydować dochody rodziny za rok 2016.

Jednocześnie informujemy, że do 30 września 2017 roku, rokiem bazowym do przyznania świadczenia wychowawczego jest rok 2014. Przypominamy również o konieczności zgłaszania nabycia dochodu uzyskanego po wydaniu decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. W takim przypadku dochody zostaną ponownie przeliczone. W sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, wynoszącego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenia podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.