Stypendia i nagrody Wójta dla uzdolnionych uczniów

W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola” ustanowione zostały stypendia Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz nagroda Wójta Gminy Dzwola. Stypendium lub nagroda stanowią formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.

 

Stypendium lub nagroda mogą być przyznane uczniom publicznych szkół podstawowych, uczęszczających do klas od IV do VIII, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzwola, przyznawane będą jednorazowo na zakończeniu danego roku szkolnego.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola skierowany jest do uczniów osiągających indywidualne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Jego celem jest promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy Dzwola na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych i aktywności uczniów oraz stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej. Program przyczynia się również do promocji szkolnictwa Gminy Dzwola.

Wójt Gminy Dzwola – P. Wiesław Dyjach  przyznając stypendia i nagrody, ma na celu motywowanie uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji. Grono nagrodzonych będzie stanowić pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy. Mamy początek roku szkolnego i każdy  uczeń ma szansę otrzymać stypendium lub nagrodę. Zdaniem Wójta Gminy Dzwola taka możliwość jest dodatkowym bodźcem dla uczniów naszych szkół, by włożyć więcej wysiłku w naukę.

Obecny rok szkolny 2019/2020 jest rokiem startowym – osiągnięcia za ten rok będą brane pod uwagę podczas przyznawania stypendium lub nagrody. Oznacza to, że pierwsze stypendia i nagrody będą wypłacane w czerwcu 2020 roku. Dla uczniów stypendia będą też formą motywacji do zdobywania i zgłębiania wiedzy, osiągania lepszych wyników w nauce, a także do wydobywania drzemiącego w nich talentu.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola oraz kryteria jakie musi spełniać  uczeń, określa Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 5240).

Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody może złożyć: dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, rodzic (prawny opiekun) ucznia, instytucja lub stowarzyszenie (nauki, kultury, sportu), w którym kandydat odniósł sukcesy z tym, że opinię o uczniu zawartą we wniosku podpisuje wychowawca klasy i dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wnioski wraz z niezbędną dokumentacją składa się w Urzędzie Gminy Dzwola, najpóźniej w terminie 3 dni przed zakończeniem danego roku szkolnego.

Stypendium lub nagroda jest wypłacane jednorazowo w formie gotówki, w dniu wręczenia świadectw na zakończenie danego roku szkolnego. Wysokość stypendium nie może być mniejsza niż 400 zł. Pieniężna nagrodę Wójta Gminy Dzwola jest przyznawana o wartości do 200 zł; lub o wartości do 300 zł, w zależności od osiągnięć ucznia.

Decyzję o przyznaniu stypendium lub nagrody oraz ich wysokości podejmuje Wójt Gminy Dzwola.

Uchwałę Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola” pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola oraz Uchwałę Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola i formularz wniosku zamieszczamy poniżej, są one również dostępne w Urzędzie Gminy Dzwola na stronie BIP Urzędu i w sekretariatach szkół na terenie Gminy Dzwola.

UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY DZWOLA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola”

Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola

Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody Wójta Gminy Dzwola