Skorzystaj ze Szwajcarskiego Projektu Usuwania Azbestu.

W dniach od 11 do 15 lipca przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków w 2016 r. o dofinansowanie usunięcia azbestu z posesji, dzięki realizowanemu na terenie województwa lubelskiego projektowi pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne –  właściciele,  użytkownicy obiektów, w których jest wykorzystywany azbest lub terenów (posesji), na których został złożony usunięty azbest.

Aby uzyskać dofinansowanie należy pobrać wniosek ze strony www.azbest.lubelskie.pl lub w Urzędzie Gminy Dzwola. Uzupełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 11 do 15 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 17, (o przyznanej dotacji decyduje kolejność składania wniosków).