Rozstrzygnięto Przetarg na wykonanie zadania „MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA”

Wykonawcą zadania „MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA”, została firma  FlexiPower Group  Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej.

W dniu 10.11.2017 roku Pan Wójt Gminy Stanisław Rożek i Pani Skarbnik Aneta Gilas oraz Prezes Zarządu Pan Michał Post w obecności menagera projektu Pana Arkadiusza Dołby podpisali umowy na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych i kotłów C.O. na biomasę.

Informujemy, iż w przerwie obrad Sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2017 roku w obecności Radnych Gminy i Sołtysów zostało przeprowadzone losowanie, kolejności montażu urządzeń w poszczególnych sołectwach.

Kolejność montażu instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy:

LP Kolejność montażu:
1.     Branewka                 1
2.     Flisy                          1
3.     Kapronie                              1
4.     Władysławów           1
5.     Branew Szlachecka       2
6.     Kocudza Górna       3
7.     Krzemień Drugi       4
8.     Dzwola                     5
9.     Branewka -Kolonia                6
10. Branew Ordynacka –               7
11. Kocudza Druga 8
12. Konstantów                         9
13. Kocudza Trzecia      10
14. Kocudza Pierwsza                11
15. Zdzisławice         12
16. Zofianka Dolna 13
17. Krzemień Pierwszy                14

Na 2017 rok zaplanowano montaż około 140 instalacji solarnych i około 20 kotłów C.O. na biomasę.
Wg projektu, w tym i przyszłym roku ogółem ma zostać zamontowanych 429 sztuk  instalacji solarnych i  81  sztuk kotłów C.O.  na biomasę. Wartość całego  projektu to kwota około 5.800.000,00 złotych, w tym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego około 4.300.000,00 złotych pozostała cześć środków na realizację projektu pochodzić będzie z wpłat od mieszkańców biorących udział w projekcie oraz środki z budżetu Gminy Dzwola w łącznej kwocie około 1.500.000,00 złotych.

Realizacja projektu „MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA”, została opóźniona ponieważ w trakcie prowadzonego przez Gminę Dzwola postępowania przetargowego jeden z wykonawców wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrokiem z dnia 20 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła o oddaleniu odwołania. Gmina Dzwola po uprawomocnieniu się wyroku mogła przystąpić do podpisania umowy, co nastąpiło w dniu 10 listopada 2017 r.