Rozpoczęły się prace modernizacyjne na drogach gminnych

Informujemy Państwa iż w dniu 18 lutego oraz w dniu 27 lutego br. rozpoczęte zostały roboty budowlane na dwóch odcinkach dróg gminnych w miejscowości Kocudza Trzecia oraz Dzwola.

 

Pierwsza z wymienionych inwestycji to “Przebudowa drogi gminnej nr 109016L w miejscowości Kocudza Trzecia w lokalizacji od km 0+391 do km 0+651 o długości 260 m” (za ośrodkiem zdrowia w Kocudzy Trzeciej), której wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Janowie Lubelskim. Kwota zadania to 83 181,33 zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji 70% wkład LUW w Lublinie, 30% wkład Gminy Dzwola. W ramach prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia o szerokości 4 m oraz pobocza gruntowe i wymieniony przepust pod drogą gminną.

Druga inwestycja to “Modernizacja drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50”. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo  Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Kwota zadania to 584 559,36 złotych brutto. Inwestycja może być wykonana w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Modernizowany odcinek drogi gminnej o długości 766 m, na które Gmina Dzwola uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% obejmuje następujący zakres robót: rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz odbudowane zostaną chodniki i miejsca postojowe.

W związku z prowadzonymi pracami zwracamy się z prośbą do Mieszkańców oraz użytkowników dróg o wyrozumiałość oraz ostrożność.