Rozbudowa drogi krajowej nr 74 – Wójt Gminy Dzwola wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 20 listopada 2020 roku Wójt Gminy Dzwola wydał decyzję, znak: OŚ.6220.1.25.2019.2020 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 (km istn. 213+106) do km 225+149 (km istn. 225+014)”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, której Inwestorem jest Skarb Państwa – reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Należy tutaj dodać, iż planowana inwestycja jest wpisana do „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030”, który zakłada budowę 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km do 2030 r. zgodnie z zapowiedzią rządu. Koszt projektu to blisko 28 mld zł. Miejsca do realizacji obwodnic wybrano m.in. w oparciu o natężenie ruchu, w tym ruchu ciężkiego, liczby wypadków i ich ofiar, koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju – zgodnie z deklaracją Ministerstwa Infrastruktury.

Projektowane zadanie będzie polegało na rozbudowie drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od ok. km 213+106 (km istn. 213+106) do ok. km 225+014 (km istn. 225+014), w województwie lubelskim, powiecie janowskim na terenie gmin Janów Lubelski (ok. 0,2 km) i gminy Dzwola, w przeważającej mierze na terenie gminy Dzwola (ok. 11,8 km). W ramach inwestycji droga dostosowana zostanie do kategorii GP (główna ruchu przyspieszonego). Wzmocniona będzie konstrukcja jezdni, przebudowane zostaną chodniki i wybudowane nowe ciągi pieszo-rowerowe, zbudowany zostanie system odwodnienia, przebudowane zostaną skrzyżowania, a także powstaną drogi dojazdowe. Kolejnym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawców, co planowane jest w latach 2021 i 2022. Inwestycja jest elementem działań polegających na udrożnieniu ruchu pojazdów ciężarowych na drodze krajowej nr 74 w kierunku przejścia drogowego w Zosinie na granicy polsko – ukraińskiej, zakłada dostosowanie drogi w zakresie przenoszonych obciążeń do wymogów unijnych i wdrożenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu i komfort użytkowania. Realizacja przedsięwzięcia zakłada zlikwidowanie aktualnego ograniczenia w ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 8 ton (naciskach przekraczających 80 kN/oś), i dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś.

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 będzie przebiegała po istniejącej trasie wraz z wykonaniem obwodnicy miejscowości Dzwola, zgodnie z nowo wytyczoną trasą. Przedmiotowa inwestycja wraz z budową obwodnicy miejscowości Dzwola, umożliwi sprawne i bezpieczne powiązanie regionu z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym.

Projektowane zamierzenie rozpoczyna się w km 213+106, niemal na samej granicy administracyjnej pomiędzy gminą Janów Lubelski, a gminą Dzwola w miejscowości Zofianka Dolna. Na dalszym odcinku droga przebiega przez miejscowości Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi oraz Dzwola w kierunku miejscowości Frampol.

DK74JF_Zasieg-inwestycji-WI do KIP-Ark 1

DK74JF_Zasieg-inwestycji-WI do KIP-Ark 2