“Rodzina 500+” – nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, ze wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, który zaczyna się od 01.10.2017 r. można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Program „Rodzina 500+” skierowany jest do rodzin wychowujących dzieci do ukończenia  18 roku życia.

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu.

W przypadku rodzin, których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę, wsparcie przysługuje również na pierwsze dziecko, nawet jeśli jest jedynakiem. Jednakże osoby te muszą udokumentować swoją sytuację finansową. Przy weryfikacji świadczeń należnych od 1 października będzie brany pod uwagę dochód za 2016 rok oraz dochody uzyskane po roku 2016. W przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko należy dołączyć odpowiednie dokumenty – dotyczy głównie dochodu uzyskanego i utraconego.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto nie przekracza kwoty 1200 zł na członka rodziny.

Wśród rodzin, korzystających ze świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500 plus”, zdarzają się takie, w których jeden bądź więcej jej członków mieszka lub pracuje za granicą. W takich przypadkach do ich wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów  zabezpieczenia społecznego. Tymi sprawami zajmują się Marszałek  Województwa Lubelskiego poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS).

Jeżeli rodzina z dziećmi zamieszkuje na terytorium jednego z państw UE, EOG np. Wielkiej Brytanii, Norwegii lub w Szwajcarii, wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych powinna   odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania, a tym samym nie przysługują świadczenia z Polski.

W przypadku zamieszkania obywateli polskich z całą rodziną na terytoriach państw poza UE, np. USA, Kanada – również nie będą  przysługiwały świadczenia rodzinne z Polski, ze względu na brak faktycznego miejsca  zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem).

Dotychczas wydane decyzje administracyjne obowiązują do 30 września 2017 roku.

Przyjmowane będą tylko wypełnione wnioski z kompletem niezbędnych dokumentów.

Wniosek można złożyć przez Internet lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli. 

Główne zasady projektu pozostają bez zmian, ale rząd chce wyeliminować nadużycia, które wykazała kontrola w ramach przeglądu systemów wsparcia rodzin przeprowadzonego przez resort rodziny. Chodzi głównie o dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego, które umożliwia otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko. Część beneficjentów, np. rozwiązywała stosunek pracy, a następnie znów zawiązywała go z pracodawcą na warunkach, które umożliwiają otrzymanie świadczenia.

Najważniejsze zmiany:

  1. Nowelizacja zakłada, że jeśli stanie się to w ciągu trzech miesięcy to zmiana warunków zatrudnienia nie będzie traktowana jako utrata dochodów (co skutkowało wcześniej otrzymaniem świadczenia).
  2. Nowelizacja ustawy ma również ukrócić proceder deklarowania przez rodziców, że samotnie wychowują dziecko. W takim przypadku, aby otrzymać świadczenie, rodzic będzie musiał mieć zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica.
  3. Ustalając dochód rodziny z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na jaki jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej” Monitor Polski” w terminie do dnia 11 sierpnia każdego roku.

Osoby deklarujące dochód z gospodarstwa rolnego później otrzymają 500 plus należne za październik 2017 roku – jeśli wnioski zostaną złożone do końca września, świadczenie za październik może być wypłacone do końca listopada.

Ci rolnicy, którzy będą chcieli udokumentować swoje dochody przy składaniu wniosku o świadczenie 500 plus należne od 1 października 2017 r.  (jest to ważne przy ubieganiu się o zasiłek już na pierwsze dziecko), muszą poczekać na obwieszczenie prezesa GUS, podające wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszane do 23 września. Zatem będą mogli złożyć wnioski nie od 1 sierpnia, jak większość świadczeniobiorców, ale dopiero w ostatnich dniach września – a to oznacza, że świadczenie za październik mogą otrzymać dopiero do końca listopada, a nie jeszcze w październiku, jak inni świadczeniobiorcy, którzy złożą wnioski już w sierpniu.

 „Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie złożony w sierpniu, a wnioskodawca lub członek rodziny uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego, które to dochody ustala się w oparciu o obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, wydawane w terminie do dnia 23 września, gminny organ właściwy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jak najbardziej przyjmie taki wniosek ale decyzję administracyjną ustalająca prawo do uzależnionego od dochodu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, wyda po ukazaniu się ww. obwieszczenia GUS. Powyższa procedura nie wymaga jakiegokolwiek uzupełniania wniosku przez wnioskodawcę.

  • Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń:
  1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

  1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

 

  1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

  1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS