Remonty kolejnych odcinków dróg

W dniu 23.05.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj, w lokalizacji km O+041 do 0+141. Przebudowa drogi polegała na wzmocnień istniejącej nawierzchni warstwą betonu – asfaltową oraz wykonaniu poboczy z kruszywa drogowego.

 

Wykonawcą była firma PRDM z Janowa Lubelskiego a całość prac kosztowała 31 488,00 złotych brutto, przy podziale w kosztach: 17 318,00 złotych tj. 55% Gmina Dzwola i 14 170,00 złotych – 45 % Powiat Janowski.

Kontynuowana jest także przebudowa drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi– Flisy, w lokalizacji: od km 2+158 do km 4+172 (dojazd do mostu). Przebudowa polega na wykonaniu warstwy profilującej z betonu asfaltowego o zmiennej grubości oraz warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Przewidziane jest także wykonanie zatoki autobusowej na wysokości boiska sportowego oraz utwardzenie poboczy kruszywem drogowym. Wykonawcą zadania jest firma WOD-BUD sp. z o.o z Kraśnika. Łączny koszty zadania to 1 246 000,00 złotych brutto. Wkład własny Gminy Dzwola wynosi 55% wartości kosztorysowej zadania czyli 685 300,00 złotych, wkład Powiatu Janowskiego – 45 % wartości zadania, tj. w kwocie 560 700,00 złotych.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na remont odcinka drogi, od drogi krajowej nr 74 do Władysławowa o dł. 4300 mb. wraz z chodnikiem do Cmentarza w Kocudzy. Remont drogi otrzymał wsparcie finansowe z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w kwocie 1 450 tys. oraz Wojewody Lubelskiego w kwocie 2 900 tys. zł.

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek w dniu 14 czerwca przekazał Wójtowi Gminy Stanisławowi Rożkowi promesę z kwotą 344 551 zł na przebudowę drogi gminnej nr 109009L – Kocudza Górna wieś, tj. 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie i to zadanie zostanie zrealizowane.