Rekrutacja do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2018/2019

Informacja dla rodziców lub prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Od 1 marca 2018 r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Dzwola publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców. Natomiast dla kandydatów spoza obwodów określone zostały kryteria.

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do:

  • publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dzwola
  • klas pierwszych ośmioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Zespół Szkół w Dzwoli – tel. 158752204;
  • Zespół Szkół w Kocudzy – tel. 158753273;
  • Zespół Szkół w Krzemieniu – tel. 158752855;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi – tel. 158752246.

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, ustanowione w 2017 roku przez Radę Gminy Dzwola pozostają aktualne i są zawarte w uchwałach Rady Gminy Dzwola Nr:

  • XXI/163/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
    i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola.
  • XXI/164/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola.

2018 21-thumbnail