Realizowane projekty

MONTAŻ INSTALACJI OZE
NA TERENIE GMINY DZWOLA


UMOWA O DOFINANSOWANIE

W dniu 17 grudnia 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego z rąk Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisława Szweda działającego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach odebrał umowę o dofinansowanie projektu montażu instalacji OZE.

Projekt Gminy Dzwola pn. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY DZWOLA” otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szacunkowy koszt projektu ogółem to 3 847 442,00 zł w tym: 2 350 293,00 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W ramach przedmiotowego projektu na terenie gminy Dzwola będzie zamontowanych 186 instalacji fotowoltaicznych, 74 instalacji kolektorów słonecznych i 24 pieców c.o. na biomasę (pellet).

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargu nieograniczonego, dzięki któremu zainteresowani Mieszkańcy gminy poznają całkowity koszt wkładu własnego, który będą zobowiązani ponieść przed montażem instalacji.

W miesiącu styczniu 2021 r. będą organizowane spotkania informacyjne z Mieszkańcami oraz podpisywane stosowne umowy. Przeprowadzenie spotkań uzależnione jednak będzie od sytuacji epidemiologicznej na terenie Polski związanej z wirusem COVID-19.


MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 109004L (DZWOLA WSCHÓD)


ODBIÓR KOŃCOWY WYKONANYCH PRAC

W dniu 28 maja 2020 r. dokonano uroczystego odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Modernizację drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50”.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji wyniosła 601 533,36 zł, z czego 377 433,00 zł stanowiło dofinansowanie. Koszt po stronie Gminy Dzwola wyniósł 224 100,36 zł, na co składa się projekt budowlany, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, wybraną w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

W ramach prac został wyremontowany cały odcinek drogi gminnej o długości 766 m, poprzez: rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonanie nowej podbudowy stosownej do ruchu KR3 oraz nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz odbudowanie  chodników i miejsc postojowych.

W odbiorze uczestniczyli:

 • Daniel Rybaczuk – z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie
 • Ryszard Majkowski – radny Województwa Lubelskiego
 • Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola
 • ks. Mariusz Pyryt – Proboszcz parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli
 • Stanisław Rawski – radny Rady Powiatu
 • Jadwiga Flis– Sekretarz Gminy
 • Aneta Gilas – Skarbnik Gminy
 • Andrzej Bielak – Kier. Ref. IGPiK
 • Stanisław Szuba – radny Rady Gminy Dzwola
 • Jan Juźko – sołtys wsi Dzwola
 • Edward Łacek – Inspektor Nadzoru

POSTĘP PRAC MODERNIZACYJNYCH

W dniu 21 kwietnia 2020 r. wykonawca rozpoczął prace związane z rozbiórką nawierzchni i podbudowy przedmiotowej drogi.

 


INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami o gromadzenie kruszywa na placu gminnym na przeciwko kościoła w Dzwoli informujemy, iż materiał ten gromadzony jest do wykonania inwestycji pn. “Modernizacja drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50”. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Na chwilę obecną wykonany został parking i chodnik przy drodze. Zakres wszystkich robót obejmuje rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz wykonane już chodniki i miejsca postojowe.

 


ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE PRZY DRODZE 

W dniu 27 lutego 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane przy modernizacji przedmiotowej drogi. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo  Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Kwota zadania to 584 559,36 złotych brutto.

 


DOFINANSOWANIE NA MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ NR 109004L

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w kwocie 640 277,00 zł na modernizację drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach dofinansowania zostanie wyremontowany cały odcinek drogi gminnej o długości 766 m, na które Gmina Dzwola uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63%. Zakres robót obejmuje rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz odbudowane zostaną chodniki i miejsca postojowe.