Realizacja programu Rodzina 500+

Wprowadzony w kwietniu br. rządowy program Rodzina 500+, ma na celu wsparcie rodzin wychowujących dzieci, poprzez wypłatę comiesięcznego świadczenia wychowawczego w wysokości przewidzianej w ustawie. W gminie Dzwola z tej formy wsparcia skorzysta blisko 850 dzieci do ukończenia 18 roku życia.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przyjął blisko 500 wniosków, w tym 14 w wersji elektronicznej. Pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego na rzecz dzieci trafiły do mieszkańców naszej gminy już 22 kwietnia. Na bieżąco wydawane są decyzje administracyjne, gdzie brana jest pod uwagę kolejność wpływu wniosków. Aktualna liczba wydanych decyzji wynosi 260. Natomiast kwota, jaką wypłacono w ramach programu to 356 292,60 zł.

Przypominamy, że jeśli wniosek zostanie złożony do 1 lipca 2016r., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia, czyli od momentu startu programu. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego, licząc od dnia złożenia wniosku.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Po 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek bez wyrównania wstecz.

W pierwszym okresie funkcjonowania programu Rodzina 500+ decyzja o wypłacie świadczenia jest wydawana na półtora roku tj. do 30 września 2017r. Kolejne wnioski o świadczenie wychowawcze będą składane co roku na kolejny okres otrzymywania świadczenia.

Ponadto informujemy, iż świadczenia 500+  nie można zająć na poczet długów bądź spraw związanych z postępowaniem komorniczym, gdyż jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Więcej informacji…