Realizacja programu „Rodzina 500+”

W ciągu pięciu pierwszych miesięcy funkcjonowania programu “Rodzina 500 +” rodzice i opiekunowie złożyli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli 514  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 15 wpłynęło drogą elektroniczną. Do 31 sierpnia 2016r. wydano 495 decyzji w sprawach dot. realizacji programu.

 

 

Najwyższe jak dotąd świadczenie trafiło do dwóch rodzin z pięciorgiem dzieci. Jako, że wszystkie dzieci w tych rodzinach uprawnione są do wsparcia z programu, będą one otrzymywały wsparcie w wysokości 2 500 zł miesięcznie.

Łącznie na świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu “Rodzina 500+” Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli wypłacił w sumie 1 982 535 zł. Z programu korzysta 477 rodzin, 794 dzieci.

Ponadto w dniu 23 czerwca 2016 roku w ramach mobilnej akcji promującej rządowy program „Rodzina 500+” na parkingu przy Urzędzie Gminy Dzwola zatrzymał się na godzinę bus 500+. Przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego rozmawiali z Wójtem Gminy Dzwola, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli i osobami bezpośrednio realizującymi program w Dzwoli oraz z rodzinami, które składały wnioski o świadczenie. Mieszkańcy mogli uzyskać informacje o głównych założeniach programu, warunkach jego powstawania, mogli uzyskać bieżące informacje, otrzymać odpowiedzi na trudne pytania i wątpliwości dotyczące realizacji Programu 500+.

Z liczby 514 wniosków, 24 wnioski zostały przekazane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z pracą jednego rodziców za granicą. Dla tych wniosków zgodnie z ustawą decyzję wydaje Marszałek Województwa i dopiero wówczas gmina będzie mogła dokonać wypłaty (stąd opóźnienia w wypłacie i osoby te muszą wykazać się cierpliwością).

W okresie przejściowym Marszałek Województwa ma trzy miesiące na wydanie decyzji od momentu złożenia i wpływu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami  z organu właściwego do ROPS. Jednak w sytuacji skomplikowanej, w której istnieje potrzeba zebrania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, w tym z instytucji zagranicznej, termin załatwienia sprawy może zostać przedłużony, ze względu na potrzebę uzyskania odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

Przypominamy, że do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Zgodnie z art. 20 ust. 1, „w przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń takich jak: zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba uprawniona do świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie wychowawcze”.

Jednocześnie informujemy, że pierwszy okres ustalania prawa do świadczenia wychowawczego trwa od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w bieżącym roku. W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września.