Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg”

W dniu 18 maja 2016 r. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” Pani Janina Skubik i Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Jan Witkowski podpisali z Marszałkiem Województwa Lubelskiego ramową umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR na obszarze 7 gmin powiatu janowskiego

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podejście LEADER.

W ramach realizacji strategii, Stowarzyszenie w 2017r. przeprowadziło 9 naborów wniosków, z których dwa nabory skierowane były do osób zainteresowanych podjęciem lub rozwinięciem działalności gospodarczej.

Wszystkie operacje są odpowiedzią na zdiagnozowane w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia potrzeby, a ich realizacja przyczyni się do założonych w tym dokumencie celów i przedsięwzięć. Obecnie wnioski są na etapie oceny przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Trzech beneficjentów podpisało już umowy na realizację swoich pomysłów.

Kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie planuje ogłosić w pierwszym kwartale 2018r.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stronie www.lesnykrag.pl lub w biurze LGD w Janowie Lubelskim, przy ulicy Ogrodowej 16.

 

Biuro LGD „Leśny Krąg”

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”