Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy Gminie Modliborzyce

W czwartek podczas VIII sesji Rady Gminy Dzwola, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Modliborzyce. 20 czerwca nawiedziła ją potężna ulewa, a Mieszkańcy do dziś walczą z jej skutkami i usuwają szkody. 15 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych, w infrastrukturze drogowej zostanie przekazane Gminie Modliborzyce  z budżetu Gminy Dzwola na 2019 rok.

Na czwartkowej sesji, Radni zdecydowali o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego”. IRST Województwa Lubelskiego jest stowarzyszeniem zrzeszającym jednostki samorządu terytorialnego, którego celem jest inspirowanie, wspomaganie i koordynowanie współpracy samorządu Województwa, samorządów gmin i powiatów, społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu Województwa Lubelskiego.

Podjęta została również uchwała w sprawie „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola” pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola. Realizacja programu przyczyni się w szczególności do wzrostu motywacji uczniów i większej aktywności w podejmowaniu wyzwań związanych z uczestnictwem w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych.

Na wniosek P. Wiesława Dyjacha – Wójta Gminy Dzwola, radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola. Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Wójt Gminy Dzwola pragnie motywować uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie stypendiów i nagród. Grono nagrodzonych będzie stanowić pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy. Ustanowienie jednorazowych stypendiów i nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Dzwola dla utalentowanych uczniów ma na celu nagradzanie młodych ludzi realizujących swoje pasje, dzięki takiej pomocy mają szansę rozwijać umiejętności w dziedzinach działalności naukowej, artystycznej i sportowej. Uczniowie w Gminie Dzwola od lat uzyskują wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim z zakresu różnych dziedzin nauki i kultury oraz zdobywają wysokie wyniki sportowe.

Podczas obrad VIII sesji Rady Gminy Dzwola, radni uchwalili również Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzwola. zaliczyli do kategorii dróg gminnych dwie drogi położone w miejscowości Krzemień Pierwszy oraz dokonali zmian w budżecie Gminy Dzwola na 2019 rok.

W punkcie – wolne wnioski i informacje, Wójt Gminy Dzwola przedstawił zadania jakie zostały zrealizowane w okresie między sesjami, jak również omówił planowane do realizacje inwestycje.