Rada oceniła wykonanie budżetu i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola

W dniu 24 czerwca 2016 r. z udziałem 15 radnych odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Dzwola, na której Wójt Gminy Dzwola przedłożył sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzwola za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dzwola.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uchwałą wyraził opinię pozytywną o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Dzwola za 2015 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz ze sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Dzwola o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola za 2015 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w uchwale pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola z tytułu wykonania budżetu w 2015 roku, bez zastrzeżeń do gospodarki finansowej i budżetowej Gminy.

W związku z powyższym Rada Gminy Dzwola w dniu 24 czerwca 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XIV/94/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego Wójta Gminy Dzwola z wykonania budżetu Gminy Dzwola za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, następnie zgodnie z przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem, podjęła Uchwałę Nr XIV/95/2016 udzielając Wójtowi Gminy Dzwola absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Absolutorium to najważniejsza forma kontroli sprawowanej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nad działalnością organu wykonawczego, której przedmiotem jest ocena sposobu wykonania budżetu. Jej istotą jest ocena ustalająca czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym. Chodzi więc o ocenę realizacji zadań, które zostały określone przez organ stanowiący w uchwale budżetowej i były realizowane na podstawie upoważnień ustawowych.