Rada Gminy VII kadencji 2014 – 2018

W dniu 11 października 2018 r. odbyła się ostatnia XXXIII sesja Rady Gminy Dzwola.

Rada Gminy VII kadencji 2014 – 2018 obradowała na 33 sesjach, podjęła 258 uchwał, ustalając akty prawa miejscowego, uchwały porządkowe oraz plany finansowe.

 

W czasie trwania kadencji pracami rady kierował P. Kazimierz Małek – Przewodniczący Rady, funkcję Wiceprzewodniczącego pełnił P. Stanisław Chwiejczak oraz P. Krzysztof Dyjach.

Rada wykonywała swoje zadania ustawowe, działając na rzecz i dla dobra Gminy Dzwola.

Podczas obrad ostatniej sesji Rada podjęła m.in. uchwały zmieniające statuty sołectw wydłużając kadencje organów sołectwa z 4 do 5 lat.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) wprowadziła między innymi zmianę art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym który otrzymał brzmienie: „16. Kadencja rady Gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.”

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutów Sołectw było zasadne i niezbędne.

DSC_0975

Rada uchwaliła również nowy Statut Gminy Dzwola, który będzie obowiązywał od nowej kadencji rady 2018 – 2023, dostosowany do przepisów ww. ustawy zmieniającej.

Zmiany obowiązujące od VIII kadencji będą dawały możliwość wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej przez 200 mieszkańców gminy, sesje rady będą nagrywane i transmitowane, głosowania będą imienne, wszystkie te zmiany będą widoczne dla mieszkańców na stronie gminy oraz w BIP.

Na zakończenie Radni, Sołtysi oraz Wójt wraz z Pracownikami otrzymali podziękowania i wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej, za wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju Naszej Gminy oraz życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.