PRZEDŁUŻONY TERMIN NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W dniu 6 marca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019, poz. 428).

 

Artykuł 1 przedmiotowej ustawy otrzymał następujące brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym”.”. W 2019 roku pierwszy termin, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, upływa z dniem 31 marca. W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie:.

1) zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 roku;

2) wypłata zwrotu tego podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 roku.

Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) o odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w przypadku gdy wniosek o zwrot tego podatku dotyczył oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,

2) przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a nieuwzględniające oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19

– mogą być zmieniane na wniosek producenta rolnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, albo z urzędu, przez przyznanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19.

Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, a decyzję w sprawie zmiany decyzji, wydaje się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.