Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów

W dniu 21 grudnia 2020 r. dokonano uroczystego odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów”. Inwestycja  dofinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  633 227,00 zł.

Środki finansowe Gminy Dzwola to kwota 361 225,15 zł, natomiast środki finansowe Powiatu Janowskiego to kwota 295 547,85 zł.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano drogę powiatową nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 4+340 do km 5+340 i od km 7+544 do km 9+205, długości 2 661 mb. Po wykonanej przebudowie podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej wynosi 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50 m każdy). Wzmocniona została istniejąca jezdnia (warstwa wyrównawcza i wiążąca) oraz wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna). Wykonane również zostały obustronne pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,5 m i ziemne na szerokości 0,5 m – długość 2 x 2661 mb, jak również przebudowane i oczyszczone przepusty pod koroną drogi – 11 szt. Zastosowano odwodnienie powierzchniowe poprzez wsiąkanie w pobocze gruntowe oraz poprzez istniejące obustronne rowy przydrożne. W ramach prac przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2821L oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Inwestycja w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy po malowniczej części gminy Dzwola.