„Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74– Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340”.

W związku z zakończeniem prac budowlanych na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74– Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340”. W dniu 26.11.2018 roku dokonano komisyjnego technicznego odbioru robót i przekazania do użytkowania ww. odcinka drogi.

 

 

Zakres inwestycji oprócz przebudowy nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad 4 kilometrów, obejmował także budowę peronów przystankowych, poszerzenie jezdni z wykonaniem utwardzonego pobocza dla ruchu pieszych (na odcinku od Kocudzy Pierwszej do cmentarza parafialnego) oraz stałą organizacją ruchu dla całego przebudowanego odcinka drogi. Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L jest ważnym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym na terenie Gminy Dzwola, podnosi komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Droga powiatowa nr 2826L jest ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym miejscowości Kocudza Pierwsza, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie i Władysławów z drogą krajową nr 74. Dodatkowo jest główną drogą transportową wykorzystywaną w gospodarce leśnej.

W oględzinach wykonanego zadania brali udział min. ks. Proboszcz parafii w Kocudzy Jan Kardaś, Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Przewodniczący Rady Powiatu Janowskiego Władysław Sowa, Starosta Janowski Artur Pizoń, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki, Przedstawiciel Dyrekcji Lasów Państwowych Tomasz Dycha, Przedstawiciel Wykonawcy Kierownik Robót Krzysztof Brewczak, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego Jan Świderski.

Na wyżej wymienione zadanie Powiat Janowski otrzymał dotację w kwocie około  2,5 mln zł z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dysponentem środków budżetowych był Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. oraz dotację celową z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w kwocie około 800 tysięcy zł. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł  3 364 658,05  złotych brutto. Generalnym Wykonawcą została WOD BUD Spółka z o.o. z Kraśnika, prace ziemne wykonywał Zakład Budowlano-Remontowy  WOD-REM z Janowa Lubelskiego.