„Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

W dniu 3 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Marię Zatorską umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

Zakres inwestycji oprócz przebudowy nawierzchni asfaltowej obejmuje także budowę zatoki autobusowej wraz z przystankiem. Na wspomniany zakres prac nasza gmina otrzymała dotację w kwocie 344.551,15 zł. z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 14 czerwca 2018 roku przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnek i Wójta Gminy Dzwola Stanisława Rożek. Natomiast w dniu 06.08.2018 roku przy udziale inspektora nadzoru Jana Świderskiego oraz kierownika robót Antoniego Sarzyńskiego został przekazany Wykonawcy plac budowy. Zgodnie z umową prace będą prowadzone do 31 października 2018 roku.