„Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

W dniu 31 października  2018 roku zakończono prace budowlane na zadaniu  „Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”. Zakres inwestycji oprócz przebudowy nawierzchni asfaltowej obejmował także budowę zatoki autobusowej wraz z przystankiem. W dniu 09.11.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru robót i przekazania do użytkowania.

Na wyżej wymienione zadanie Gmina Dzwola otrzymała dotację w kwocie 344.551,15 zł z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wkład własny w kwocie 406 159,17 złotych został pokryty z budżetu państwa. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł  750 710,32 złotych.