Promesa dla Gminy Dzwola

W dniu 11 marca 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono promesy przedstawicielom samorządów. W uroczystości uczestniczyli wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

 

 

Gminy i powiaty z województwa lubelskiego otrzymają w tym roku aż 45, 7 mln zł dotacji z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na swoim terenie.

Gmina Dzwola otrzymała dotację w kwocie 409.920,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113570L od m 0 + 102 do km 1 + 070 w miejscowościach Branew Ordynacka i Branew Szlachecka”. Promesę z rąk Wojewody Lubelskiego odebrał Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach.

Źródło: strona internetowa LUW w Lublinie