Projekt: “Trzy kroki do pracy”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Kraśnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych IMPULS realizuje projekt „Trzy kroki do pracy”.
 

Projekt „Trzy kroki do pracy” realizowany jest w okresie od  01.09.2017 r. do 31.05.2019 r.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Celem głównym projektu jest wzrost niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób wieku 30 lat i więcej będących bezrobotnymi lub biernymi zawodowo lub rolnikami i członkami ich rodzin zarejestrowanymi w PUP/MUP jako osoby bezrobotne zamierzających odejść z rolnictwa należących do co najmniej jednej z grup tj. osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego Projekt zakłada realizację programu aktywizacji zawodowej, który zwiększy szansę Uczestników Projektu na znalezienie pracy poprzez dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do oczekiwań rynku pracy.

 

Grupę docelową stanowić będzie 100 osób zamieszkujących teren powiatów: kraśnickiego, janowskiego oraz opolskiego w wieku 30 lat i więcej będących bezrobotnymi lub biernymi zawodowo lub rolnikami i członkami ich rodzin zarejestrowanymi w PUP/MUP jako osoby bezrobotne zamierzających odejść z rolnictwa należących do co najmniej jednej z grup tj.

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby  długotrwale bezrobotnych,
 • kobiety,
 • osoby  z niepełnosprawnościami,
 • osoby  o niskich kwalifikacjach

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób w wieku 30 lat i więcej  na który składa się:

DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH z utworzeniem IPD

W ramach zadania, wszyscy  uczestnicy projektu uzyskają pomoc doradcy zawodowego w stworzeniu Indywidualnego  Planu  Działania, tj w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, poznania mocnych i słabych stron, a tym samym zwiększenia szans na zdobycie zatrudnienia. Określony zostanie także potencjał i cele zawodowe każdego Uczestnika Projektu. 

Wraz z Indywidualnym Planem Działania zostanie sporządzona diagnoza kompetencji zawodowych w oparciu o Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia (KIK-PZ), który to wygeneruje CV kompetencji.

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Zadanie będzie miało formę zajęć grupowych w ramach następujących modułów:

 1. Aktywne techniki poszukiwania pracy (8h)- jak szukać pracy, planowanie i zorganizowanie w poszukiwaniu zatrudnienia, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, poszukiwanie pracy za pomocą różnych narzędzi, jednoosobowa działalność gospodarcza jako alternatywa dla różnych narządzi itp.
 2. Warsztat autoprezentacji (8h)  – prezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej itp.

Tematyka i czas w ramach każdego modułu będą dostosowane do wyników uzyskanych w ramach Kwestionariusza Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia.

Po zakończeniu realizacji wszystkich modułów, zostanie przeprowadzona diagnoza za pomocą, w/w Kwestionariusza w celu weryfikacji czy u Uczestników Projektu nastąpił wzrost istotnych kompetencji.

Wyniki z Kwestionariusza wraz z Indywidualnym Planem Działania będą przedstawiane na rozmowach kwalifikacyjnych na staż.

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ZAWODOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZESTNIKOW PROJEKTU

Udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych wezmą wszystkie  osoby długotrwale bezrobotne i odchodzące z rolnictwa oraz 50% pozostałych Uczestników Projektu.

Zaplanowano do realizacji następujące szkolenia:

1. Pracownik obsługi biurowej wraz z ECDL

2. Monter izolacji i rusztowań budowlanych

3. Sekretarka wraz z ECDL

4. Pracownik usług kosmetycznych

5. Operator wózków jezdniowych-2 gr,

6. Monter stolarki budowlanej

7. Monter suchej zabudowy

 

Podana propozycja szkoleń nie stanowi katalogu zamkniętego, a uzyskanie kwalifikacji przez Uczestnika projektu będzie wynikało z przeprowadzonej diagnozy- Indywidualnego Planu Działania.

Po ukończeniu szkolenia oraz pozytywnym  wyniku z egzaminu, uczestnicy szkolenia otrzymają  zaświadczenie/ certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN, potwierdzający zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY I SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI

Udział w zadaniu przewidziany jest dla wszystkich uczestników projektu. W ramach zadania oferujemy indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy. Pośrednictwo obejmuje m.in. analizę informacji zawartych w Indywidualnym Planie Działania, analizę oczekiwań uczestników oraz organizację spotkań z pracodawcami.

Podczas indywidualnych rozmów z pracodawcami prowadzone będą wstępne rozmowy rekrutacyjne na staż, w których będą uczestniczyć pośrednik pracy, potencjalny pracodawca i Uczestnik Projektu.

W ramach zadania zaplanowano także indywidualne pośrednictwo pracy dla osób po stażach, które nie uzyskały zatrudnienia. Zostanie przeanalizowana ścieżka wsparcia oraz wyznaczone zostaną kierunki dalszego rozwoju Uczestnika projektu, wyszukane zostaną oferty pracy, udzielona zostanie pomoc w sporządzeniu dokumentów rekrutacyjnych i wsparcie w zakresie przygotowywania do rozmowy kwalifikacyjnej.

STAŻE ZAWODOWE

W ramach zadania, dla wszystkich Uczestników Projektu, zorganizowane zostaną
6-miesięczne staże zawodowe u pracodawcy, umożliwiające uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego. Po zakończeniu stażu, Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu stażu wraz z opinią Pracodawcy oraz możliwość stałego zatrudnienia po sprawdzeniu się na stanowisku pracy.

Planowanym efektem realizacji projektu jest osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie min  45%. Uczestnicy projektu uzyskają pożądane kwalifikacje na rynku pracy oraz doświadczenie zawodowe.

W ramach projektu Uczestnicy Projektu mają zapewnione:

 • stypendia szkoleniowe – do 6,64 zł/h netto  
 • stypendia stażowe – 1 439,24 złotych netto/miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu
 • poczęstunek / ciepły posiłek podczas zajęć
 • ubezpieczenie
 • profesjonalną kadrę wykładowców
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r.  potwierdzający zdobyte kwalifikacje

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – deklaracja podpisywana na pierwszej formie wsparcia po zakwalifikowaniu Uczestnika projektu

 

KONTAKT

Biuro projektu:

Fundacja “OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
osoba do kontaktu: Monika Jung
tel.: 81 710-46-41
e-mail: monika.jung@oic.lublin.pl

Partner projektu:

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych IMPULS
ul. Grunwaldzka 4A,
23-210 Kraśnik
e-mail: biuro@impuls.krasnik.pl
www.impuls.krasnik.pl