Program \”Rodzina 500 plus\” – informacja dla Mieszkańców

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego
z programu „Rodzina 500 plus” w Gminie Dzwola
będą przyjmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli

Od  1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, rozpocznie przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”. W Gminie Dzwola może być objętych programem ok. 700 rodzin dla blisko 1270 dzieci.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego oraz formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej Gminy Dzwola. Informacji będą również udzielać pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Pierwszy okres będzie dłuższy – rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2017 r., przed upływem tego terminu trzeba będzie złożyć nowy wniosek. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji, czasochłonność obsługi będzie porównywalna z procesem realizacji świadczeń rodzinnych. Osoby, które złożą wniosek w terminie do 30 czerwca 2016 r. otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia. Wypłata świadczeń będzie odbywała się przelewem na konto bankowe.

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie. Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP, pod adresem epuap.gov.pl

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, w wieku do ukończenia 18. roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego, która nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin.

Więcej informacji: www.mpips.gov.pl

                                                         Wójt Gminy Dzwola

                                                              Stanisław Rożek

Informator nr 1 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczniej

Informator nr 2 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej