Pomoc żywnościowa dla potrzebujących z terenu Gminy Dzwola

OPS w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy, że nadal trwa Podprogram dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Prosimy o zgłaszanie się osób potrzebujących po skierowania do  dnia 17.11.2017 r.

Oprócz wsparcia żywnościowego będą także cykliczne działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej, a w szczególności:
– zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)
Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.