Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Dzwola

Po raz kolejny Gmina Dzwola pozyskała produkty żywnościowe z Banku Żywności w Lublinie,  które przeznaczone są dla osób i rodzin najuboższych, potrzebujących mieszkańców Naszej Gminy. W tym roku, tak jak i w ubiegłym, produkty te pozyskało Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Kocudzy Drugiej przy ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kocudzy Drugiej.

 

We wcześniejszych latach (od 2008 roku do 2014 roku) organizacją partnerską z Bankiem Żywności w Lublinie z terenu Naszej Gminy była Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwoli, która łącznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli zajmowała się ich pozyskiwaniem i rozdysponowywaniem wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

Zarówno Stowarzyszenie, jak i Gmina Dzwola nie ponoszą żadnych opłat za pozyskanie żywności. Czynią to z potrzeby wsparcia mieszkańców Gminy, pracując przy tym społecznie, dobrowolnie. Stowarzyszenie realizuje zadania i  działania zawarte w statucie.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy, wielodzietności oraz innych), których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.

W ramach tego programu w obecnym czasie pomocą zostali objęci mieszkańcy Gminy Dzwola w liczbie 620 osób. Otrzymali oni produkty: ryż biały, mleko, koncentrat pomidorowy, szynka drobiowa, groszek z marchewką, makaron jajeczny, fasola biała, olej rzepakowy. Obok wymienionego wsparcia rzeczowego w postaci produktów będą miały również miejsce obligatoryjne działania towarzyszące ze strony Stowarzyszenia i jego partnerów o charakterze niefinansowym, chociażby takie jak: włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), wsparcie specjalistyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz inne.

Warunkiem otrzymania niniejszej pomocy jest spełnienie w/w kryteriów ustawowych i uzyskanie skierowania do tego wsparcia. Można je uzyskać jedynie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli, po uprzednim sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej sytuację materialno-bytową.

Wszelkie informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli osobiście lub pod numerem telefonu 158752533.