Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Dzwola – podsumowanie podprogramu

Dobiegła końca pomoc żywnościowa Podprogram 2016 dla 620 mieszkańców Gminy Dzwola pozyskana z Banku Żywności w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Udział Naszej Gminy w Podprogramie 2016 został zakończony sukcesem i rozliczony sprawozdawczo za wspomniany podprogram, który w rzeczywistości obejmuje okres 08.2016r. – 06.2017r.

Pomimo, iż podprogram 2016 trwa nadal Gmina Dzwola zakończyła jego realizację pozyskując i rozdysponowując określoną ilość produktów żywnościowych przypadających na dany podprogram. Nie oznacza to jednak, że to koniec współpracy i tego rodzaju wsparcia dla potrzebujących mieszkańców Gminy Dzwola. Z pewnością inicjatywa ta będzie podejmowana nadal przy współpracy wielu osób i instytucji z terenu Naszej Gminy, tak jak do tej pory.

Należy zaznaczyć, że POPŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących na 2014r.). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR. Wówczas funkcjonujące Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakładało poprzez program PO PŻ ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i co najważniejsze realizację działań na rzecz włączenia społecznego tychże osób. (zob. szczegóły programu m.in. na www.mpips.gov.pl).

Przypomnijmy, że dotychczas Gmina Dzwola pozyskiwała żywność za pośrednictwem Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli czyniąc to od 2008 roku. Za każdym razem miało to miejsce za zgodą i aprobatą władz Gminy Dzwola i odbywało się w ramach współpracy wspomnianych instytucji oraz innych osób z terenu Gminy Dzwola z Bankiem Żywności w Lublinie.

W bieżącym podprogramie 2016 Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym (OPR) był niezmiennie Bank Żywności w Lublinie. Natomiast Organizacją Partnerską o zasięgu Lokalnym (OPL) było po raz drugi z rzędu Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, które w sposób szczególny obok Banku Żywności współpracowało w ramach tego projektu z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kocudzy Drugiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodkiem Kultury w Dzwoli na lokalnym terenie.

Pośród pozyskanych nieodpłatnie darowizną produktów żywnościowych, rozdanych w postaci paczek były w podprogramie 2016: makaron jajeczny, ryż biały, mleku UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, szynka drobiowa, olej rzepakowy, herbatniki, ser podpuszczkowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka wieprzowa mielona, cukier. Otrzymane produkty stanowiły limit, który został zawarty w umowach, a który jest obowiązujący w całej Polsce w ramach POPŻ.

Łącznie pozyskano i przekazano osobom potrzebującym z terenu Gminy Dzwola 30 311,80 kg żywności o łącznej wartości 137 990,74 zł. To bez wątpienia duże wsparcie dla osób potrzebujących z terenu Naszej Gminy.

Ich rozdysponowaniem zajmowali się członkowie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej wspomagani przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kocudzy Drugiej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w Dzwoli. Wszystko odbyło się i tym razem za zgodą i aprobatą władz Gminy Dzwola. W tym miejscu Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom za wszelką pomoc w realizacji podprogramu 2016, bez których jego realizacja byłaby niemożliwa. Całość przedsięwzięcia była bez wątpienia trudna i wyczerpująca, ale zakończona sukcesem przynosi satysfakcję z trudu jej podejmowania i stanowi zarazem motywację na przyszłość działań w tym kierunku. Otrzymane bowiem produkty stanowią dla beneficjentów programu bardzo ważne wsparcie, łagodząc w pewnym rozumieniu ubóstwo i w sposób szczególny przyczyniając się do aktywnej integracji lokalnej i włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy wykluczonych społecznie.

Należy dodać, że obligatoryjnym uzupełnieniem wsparcia rzeczowego w postaci wymienionych produktów żywnościowych były działania towarzyszące niefinansowane. W warsztatach uczestniczyło dwie grupy beneficjentów po 25 osób. Poprzez nie zachęcano beneficjentów programu – mieszkańców Naszej Gminy do zdrowego trybu życia i należytego wykorzystania produktów pozyskanych z Banku Żywności w Lublinie, które otrzymali. W ramach warsztatów dietetycznych natomiast dietetyk przeprowadził pogadankę n. t. zdrowego żywienia. Przeanalizowano m. in. piramidę zdrowia. Do rozmowy czynnie włączali się beneficjenci podprogramu 2016 biorący udział w warsztatach, których zachęcano do wyboru zdrowego trybu życia. Ponadto podczas warsztatów kulinarnych kucharz wspólnie z beneficjentami programu przygotowali gotowe potrawy zakończone wspólną degustacją.

Zauważalnie i tym razem było to bardzo ważne i wartościowe wsparcie dla osób potrzebujących, czego potwierdzeniem były powyżej ukazane produkty, ich tonaż oraz wartość, jaką stanowiły w rzeczywistości. Trzeba pamiętać, że zarówno Gmina Dzwola jak i Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej czy też sami mieszkańcy – beneficjenci podprogramu 2016 nie ponosili żadnych kosztów z tego tytułu. Nawet transport produktów do miejsca ich rozdysponowywania zapewniał Bank Żywności w Lublinie. Dostarczono je nieodpłatnie 2 dostawami samochodami ciężarowymi. Rozładunkiem zajmowali się za każdym razem sami beneficjenci programu, do których to wsparcie było bezpośrednio kierowane.

 Pamiętajmy, że współpraca Gminy Dzwola z Fundacją Bank Żywności w Lublinie nie kończy się. Planuje się bowiem nadal pozyskiwanie żywności w podprogramie 2017, który zapewne zacznie się w niedługim czasie. Trudno określić jeszcze konkretnie daty, ale informacje o tym będą podawane na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Gminy Dzwola oraz innymi, możliwymi sposobami aby dotrzeć z informacją do wszystkich mieszkańców.

Szczegółowe informacje udzielane są i będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli osobiście bądź pod numerem telefonu: 15 8752533.