Podziękowania dla wolontariuszy

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającemu przy Zespole Szkół w Krzemieniu, za czynny udział i zaangażowanie w organizację „Pośniku Kocudzkiego” oraz za wszystkie podejmowane działania na rzecz i dla dobra Mieszkańców Gminy Dzwola.