Podział Gminy Dzwola na okręgi wyborcze

W dniu 19 marca 2018 r. podczas XXIX Sesji Rady Gminy Dzwola podjęto uchwałę Nr XXIX/210/2018 w sprawie podziału Gminy Dzwola na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130)  Rada Gminy Dzwola działając na wniosek Wójta Gminy Dzwola jest zobowiązana dokonać podziału Gminy na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od wejścia w życie ustawy t.j. do 31 marca 2018 r. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze, w wskazanym wyżej terminie, podziału dokonuje komisarz wyborczy.

Zgodnie z zapisem ust. 4 wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziały jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze stanowiących załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. Wójt Gminy Dzwola przedłożył Radzie Gminy Dzwola wniosek w sprawie podziału Gminy Dzwola na okręgi wyborcze, przygotowany w oparciu o: liczbę mieszkańców Gminy Dzwola,  na dzień 31 grudnia 2017 r.: 6 491, liczbę  radnych wybieranych do Rady Gminy Dzwola: 15, jednolitą normę przedstawicielstwa, która wynosi:   432,73. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Delegatury KBW w Zamościu. Dotychczas podział Gminy był dokonany uchwałą Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dzwola na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2012 r. poz. 4421). Uchwała nie wprowadza zmian w stosunku do dotychczasowego podziału.

Od 1 stycznia 2019 r. podziału na okręgi wyborcze będzie dokonywał komisarz wyborczy.

 Uchwała Nr XXIX 210 2018-thumbnail