Podział Gminy Dzwola na obwody głosowania

Podczas obrad XXIX sesji Rady Gminy Dzwola w dniu 19 marca 2018 r. na wniosek Wójta Gminy Dzwola, Rada podjęła Uchwałę Nr XXIX/211/2018 w sprawie podziału Gminy Dzwola na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130)  Rada Gminy Dzwola działając na wniosek Wójta Gminy Dzwola jest zobowiązana dokonać podziału Gminy na stałe obwody głosowania w terminie 1 miesiąca od podziału Gminy na okręgi wyborcze. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na obwody głosowania, w wskazanym wyżej terminie, podziału dokonuje komisarz wyborczy.

Wójt Gminy Dzwola przedłożył Radzie Gminy Dzwola wniosek w sprawie podziału Gminy Dzwola na obwody głosowania, przygotowany w oparciu o: liczbę mieszkańców Gminy Dzwola,  na dzień 31 grudnia 2017 r.: 6 491. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. Zaproponowany podział: 1 – 1385, 2 – 1797, 3 – 814, 4 – 2000, 5 – 495, jeden z obwodów mający swoją siedzibę w OSP Zdzisławice obejmuje mniejszą liczbę mieszkańców, jednakże jest to uzasadnione miejscowymi warunkami. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Delegatury KBW w Zamościu. Dotychczas podział Gminy był dokonany uchwałą Nr XX/114/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dzwola na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2012 r. poz. 4421) zmienionej uchwała Nr XXXVII/239/2014 Rady Gminy Dzwola z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/114/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie  podziału Gminy Dzwola na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2014 r. poz. 2901). Uchwała nie wprowadza zmian w stosunku do dotychczasowego podziału.

Od 1 stycznia 2019 r. podziału na obwody głosowania będzie dokonywał komisarz wyborczy.

Uchwała XXIX 211 2018-thumbnail