Karta Dużej Rodziny

kdr

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz.1863) zadaniem programu jest umacnianie rodziny w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży. Działania te są elementem polityki społecznej, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem zapewniającym specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. W praktyce chodzi o zniżki na korzystanie z oferty instytucji publicznych i firm prywatnych, które przystąpiły do programu. Są to min.: muzea, parki narodowe, obiekty rekreacyjne i sportowe. Wykaz uprawnień przyznanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa i skierowana jest do rodzin – również zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także samotnych rodziców – posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat, a gdy dziecko uczy się lub studiuje – do 25 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – bez względu na ich wiek.

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Rodzic z rodziny wielodzietnej otrzymuje kartę na czas nieokreślony. Dzieciom natomiast Karta przysługuje do 18. roku życia, a w sytuacji gdy kontynuują naukę, do 25. roku życia. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia; dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Karta jest wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli pokoju nr 19 w dniach:

Poniedziałek     1130 — 1530

Wtorek     1200 — 1600

Środa     1130 — 1530

Czwartek     1130 — 1530

Piątek     1130 — 1530

Informacji udziela – Justyna Tomecka

pokój nr 19

tel. 15 875 25 33

W zakładce PLIKI DO POBRANIA dostępne są:

– wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu,

– oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej ZKDR-01,

– oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka ZKDR-02,

– oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej ZKDR-03,

– informacja o osobach mogących wyświetlić Kartę w formie elektronicznej ZKDR-04.