Aktualności

Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli  apeluje o szczególną wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni …

 

Czytaj więcej

Wspieraj seniora

W tym trudnym czasie panującej pandemii osoby wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domach mogą skorzystać z pomocy w formie dostarczenia zakupów do miejsca zamieszkania, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej.

Czytaj więcej

Poszukujemy wolontariuszy

W związku z trwającym stanem epidemii, mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki  poszukujemy wolontariusz, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że wydawane są skierowania do pomocy żywnościowej dla osób i rodzin potrzebujących niniejszej formy pomocy w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.

 

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

W dniu 23.09.2020 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku.

Czytaj więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej

Ośrodek Pomocy społecznej w Dzwoli pomaga w czasie epidemii koronawirusa  i nie tylko…
wspierając osoby i rodziny  w wysiłkach zmierzających  do zaspokojenia niezbędnych życiowych potrzeb

Czytaj więcej

Spotkanie rekrutacyjne do projektu "Szansa na samodzielność"

Spotkanie rekrutacyjne do projektu: “Szansa na samodzielność” odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie biura projektu, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli.

 

Czytaj więcej

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dzwola.

Czytaj więcej

Świadczenie "Dobry start"

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Czytaj więcej

Zasiłek rodzinny

Wysokość kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Czytaj więcej

Świadczenie 500+

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że świadczenie wychowawcze (500+) przyznane jest do 31.05.2021r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą dopiero od 1.02.2021r. drogą elektroniczną, natomiast w formie papierowej od 1.04.2021r.

Czytaj więcej


Przyjaciel Banku Żywności

9 lipca 2020 roku  odwiedziła Naszą Gminę  Pani Marzena Pieńkosz-Sapiecha Prezes Banku Żywności w Lublinie. Podczas tych bardzo krótkich odwiedzin Wójt Gminy Dzwola i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli otrzymali symboliczne prezenty, które bardzo nas ucieszyły ponieważ oprócz specjałów i słodkości  otrzymaliśmy odznakę Przyjaciela Banku Żywności w Lublinie.

Czytaj więcej

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł I i II, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim zachęca do skorzystania z w/w  programu.

Czytaj więcej

Zakończony Podprogram 2019 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej w Gminie Dzwola

W czerwcu dobiegł końca Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Organizacją pozarządową odpowiedzialną za realizację podprogramu, o którym mowa było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, które podjęło się jego realizacji.

Czytaj więcej

Wydawanie produktów żywnościowych

Informujemy mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 16, 17, 18 czerwca  bieżącego roku w godzinach od 9-tej  do 15- tej w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe z Programu Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2019.

 

Czytaj więcej

IX Ogólnopolski Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART”

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.
Jan Paweł II

Czytaj więcej

Wakacje w górach dla dzieci rolników

UKS „Dystans” Niedźwiada wraz z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników proponuje atrakcyjną ofertę wypoczynku letniego dla dzieci w przedziale wiekowym do lat 16, będących dziećmi rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS, pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS organizuje w dniach 15.07-23.07.2020 r.kolonie do Białego Dunajca koło Zakopanego.

Czytaj więcej

Kolonie letnie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z Krasnegostawu jak co roku organizuje kolonie z dofinansowaniem dla Dzieci Rolników.
W tym roku kolonie będą szczególne z powodu zaistniałej pandemii, nie mniej Stowarzyszenie postanowiło sprostać wymogom bezpieczeństwa i zorganizować tak potrzebny po okresie izolacji wypoczynek dla najmłodszych.

Czytaj więcej

Stypendia akademickie

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021. Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Czytaj więcej

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Gmina Dzwola  przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Czytaj więcej

Gmina Dzwola otrzymała środki w ramach programu "Opieka wytchnieniowa"

Gmina Dzwola otrzymała środki na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota:17 452,80 zł.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli

Zgodnie z  § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) z dniem 1 czerwca 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli jest prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów.

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat janowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

 

Czytaj więcej

Różne rodzaje wsparcia w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje wsparcie  telefoniczne pedagoga lub psychologa w godzinach pracy pod nr telefonu: 15 872 33 45 lub po godzinach pracy: tel. 600 857 106.

 

Czytaj więcej

Pomoc w robieniu zakupów dla osób będących na kwarantannie

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 OSP Kocudza Dolna pomaga w robieniu zakupów mieszkańcom przebywającym na kwarantannie, a także osobom starszym z miejscowości: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocdza Trzecia.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Kierownika OPS

OPS w Dzwoli informuje o ograniczeniach wynikających z Zarządzenia Nr 4/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej

Dyżury telefoniczne w OPS w Dzwoli

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli wprowadza dyżury telefoniczne świadcząc pomoc potrzebującym w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

 

 

Czytaj więcej

Informacja dla osób, które potrzebują pomocy/rozmowy z psychologiem, pedagogiem, logopedą

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Janowie Lubelskim wprowadza dyżury w ciągu tygodnia (7 dni w tygodniu), świadcząc pomoc potrzebującym w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Czytaj więcej

Ogłoszenie Kierownika OPS w Dzwoli

OPS w Dzwoli informuje o ograniczeniach wynikających z Zarządzenia Nr 3/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej

Apel o pamięć o osobach samotnych i starszych

Osoby starsze, zwłaszcza z przewlekłymi chorobami, są bardziej narażone na zarażenie COVID-19. W związku z powyższym, seniorzy, by uniknąć zakażenia, powinni m.in. unikać zatłoczonych miejsc (takich jak autobusy, apteki, sklepy) i dbać o prawidłową higienę osobistą.

 

Czytaj więcej

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym. 

 

Czytaj więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim informuje, ze w dniach 21-28 lutego 2020 roku organizowany jest po raz kolejny "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W tym czasie w siedzibie Prokyratury Rejonowej w Janowie Lubelskim pełnione będą dyżury prokuratorów, którzy będą udzielali bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj więcej

Wydawanie produktów żywnościowych

Informujemy mieszkańców Gminy Dzwola, ze w dniach 26 i 27 lutego bieżącego roku w godzinach 900 - 1300 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe z Programu Pomocy Żywnościowej.

 

Czytaj więcej

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół im Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim i Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim za przekazane słodycze, zabawki i artykuły spożywcze dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Gminy Dzwola.

Kierownik OPS w Dzwoli

 

Czytaj więcej

Gwiazdka dla chorych dzieci

W dniach 25 listopada – 13 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Dzwola została przeprowadzona zbiórka zabawek i artykułów plastycznych dla dzieci z Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

 

Czytaj więcej

Ferie dla dzieci w Murzasichle k. Zakopanego

UKS "Dystans" Niedźwiada, wspólnie z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników oferuje atrakcyjna ofertę 10-dniowego wypoczynku zimowego dla dzieci w przedziale wiekowym do lat 16, będących dziećmi rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS.

Czytaj więcej

Ferie zimowe współfinansowane z KRUS

Kolonie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z OPS w Dzwoli w terminie do 28.11.2019 r.

Czytaj więcej

Gwiazdka dla chorych dzieci

W dniach 25 listopada – 13 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Dzwola zostanie przeprowadzona zbiórka zabawek i artykułów plastycznych dla dzieci z Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

 

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne do projektu "Szansa na samodzielność"

Spotkanie rekrutacyjne do projektu: "Szansa na samodzielność" odbędzie się w dniu 14.11.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie biura projektu, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli.

 

Czytaj więcej

Szansa na samodzielność

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Czytaj więcej

Projekt "Szansa na samodzielność"

31 października 2019 roku Gmina Dzwola / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzwoli podpisał z Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu „Szansa na samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej

"Aktywny Senior" - wyróżnienie dla Pani Aliny Myszak

11 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ulicy A. Grottgera 2 odbył się Wojewódzki Dzień Seniora zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Konferencja ukierunkowana była na politykę senioralną. Całość uświetniały występy artystyczne. Zainteresowani mogli sobie założyć Ogólnopolską Kartę  Seniora.

Czytaj więcej

Opieka wytchnieniowa

Gmina Dzwola jako jedna z 37 gmin województwa lubelskiego zakwalifikowała się do w/w programu i otrzymała  17 280,00 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Zadania w formie opieki wytchnieniowej. Do realizacji programu Gmina  jest zobowiązana dołożyć wkład własny w postaci 20 % całości realizacji tego Zadania, co już na etapie składania wniosku zostało założone i zabezpieczone przez Gminę Dzwola.

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że  od sierpnia 2019 roku rusza nowy Podprogram 2019  dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej

Zakończony Podprogram 2018 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej w Gminie Dzwola

Po raz kolejny w Naszej Gminie zrealizowano Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej

Infografika zawierająca efekty realizacji programu POPŻ

Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej.

 

 

Czytaj więcej

Informacja – Świadczenie Wychowawcze (Rodzina 500+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w okresie od 1 lipca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do tut. Ośrodka wpłynęło drogą elektroniczną 103 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

 

 

Czytaj więcej

Informacja - Świadczenie Dobry Start (300 zł dla ucznia)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w okresie od 1 lipca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do tut. Ośrodka wpłynęło drogą elektroniczną 60 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na 88 dzieci uczące się, w tym 1 wniosek przekazano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Czytaj więcej

Warto pomagać...

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy
zatacza koło i powraca do nas”

Flora Edwards

Czytaj więcej

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Fundacja IWO - Doradztwo Obywatelskie prowadzi Linię Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900. Linia jest bezpłatna i całodobowa. Pod telefonem dyżurują osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi przestępstwem.

 

Czytaj więcej

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Zgodnie z informacją MRPiPS w najbliższym czasie nie zostaną wprowadzone żadne nowe zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, co oznacza, że przyjmowanie od 1 lipca 2019 r. i rozpatrywanie wniosków o ww. świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2019/2020, będzie się opierało na aktualnym stanie prawnym obowiązujących ustaw.

Czytaj więcej

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, ze wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej w OPS w Dzwoli (pok. nr 20).

Czytaj więcej

Skrócony czas pracy OPS w Dzwoli

Uprzejmie informujemy oraz podajemy do wiadomości zarówno interesantom jak i pracownikom, że w dniu 27.06.2019 r. obowiązuje skrócony czas pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonować będzie w dniu 27 czerwca 2019 r. (czerwiec) od godziny 7.30 do godziny 14:30. 

Czytaj więcej

Prośba o pomoc dla mieszkańców Wierzchowisk

W odpowiedzi na apel mieszkańców Wierzchowisk Pierwszych i Drugich, których w ostatnim czasie nawiedziła nawałnica i spowodowała ogromne szkody oraz apel lokalnych władz samorządowych z całego powiatu janowskiego, w tym także Wójta Gminy Dzwola, zrodziła się pilna potrzeba stosownej pomocy potrzebującym z tych miejscowości.

Czytaj więcej

Apel o pomoc dla mieszkańców Gminy Modliborzyce

19 czerwca 2019 roku w miejscowościach Wierzchowiska Pierwsze i Drugie oraz Pasieka w Gminie Modliborzyce doszło do oberwania chmury. Woda wyrządziła mnóstwo szkód. Zalane są gospodarstwa, zniszczone drogi i pola uprawne.

 

Czytaj więcej

Świadczenie "Dobry Start"

Program rządowy „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Czytaj więcej

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"

Od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus będą miały wszystkie dzieci do 18 roku życia. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej

Wakacje dofinansowane z KRUS

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS Lublin wraz z UKS „Dystans”  Niedżwiada i Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników proponuje 10-dniowy wypoczynek letni, dla dzieci w przedziale wiekowym do lat 16, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS.  

Czytaj więcej


Wydawanie produktów żywnościowych

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej oraz OPS w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9 do 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej


Zostań rodzina zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.

 

Czytaj więcej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim

Szanowni Państwo !

Mając na względzie potrzeby środowiska osób i rodzin sprawujących na codzień opiekę nad osobami z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie, przedstawiamy naszą ofertę, jako jednego z kilku działających na terenie powiatu janowskiego, ośrodków wsparcia.

Czytaj więcej

ŚDS w Janowie Lubelskim

ŚDS jest powiatowym ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla osób, które ze względu na stan zdrowia psychicznego mają poważne trudności w życiu codziennym.
Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1600 jest przeznaczony dla 37 uczestników mieszkańców powiatu janowskiego.

 

Czytaj więcej

Fundacja Świetlik zaprasza do udziału w projektach

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na listę rezerwową projektu.

Czytaj więcej

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

Czytaj więcej

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim informuje, że w związku z obchodzonym "Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku w godzinach urzędowania Prokuratorzy tut. Prokuratury będą udzielali bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj więcej


Działania towarzyszące w ramach POPŻ– Podprogram 2018

Po raz kolejny w Naszej Gminie odbyły się działania towarzyszące, zawarte w umowie pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Dzwolskiej, a Bankiem Żywności w Lublinie na okres realizacji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018. Mają one charakter cykliczny i odbywają się podczas realizacji każdego podprogramu.

 

Czytaj więcej

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Dolnej i mieszkańców Kocudzy Trzeciej, którzy wykonali prace remontowe i ofiarowali przedmioty codziennego użytku do prowadzenia gospodarstwa domowego na rzecz mieszkańca  naszej Gminy.

 

Czytaj więcej

Projekt – kursy, szkolenia, staże, wsparcie finansowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przygotowuje się do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie (projektu konkursowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, w działaniu 11.1 Aktywne włączenie.

Czytaj więcej

Ferie dla dzieci - dofinansowanie z KRUS

Kolonie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2003 r.,   których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z OPS w Dzwoli w terminie do 11.01.2019r.

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 

Czytaj więcej

Warsztaty kulinarne dla uczestników POPŻ 2014-2020

Serdecznie zapraszamy beneficjentów korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na Działania Towarzyszące, w ramach których odbędą się warsztaty kulinarne.

 

Czytaj więcej


Informacja dla rodziców - dożywianie dzieci w szkole

W związku z z uchwałą Nr 140 RM z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007),  która wchodzi w życie od 01.01.2019 roku informujemy rodziców potrzebujących uzyskania pomocy w postaci dożywiania dla swoich dzieci o kontakt z pracownikami OPS w Dzwoli.

Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa w Gminie Dzwola

Po raz kolejny w Naszej Gminie ruszył Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020, który jest współfinansowany z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym – Podprogram 2018.

 

Czytaj więcej


Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów

Stowarzyszenie "Polskie Radio Obywatelskie udziela pomoc osobom w wieku senioralnym w doprowadzaniu do unieważnienia nieuczciwych umów, na których zawarcie zostali namówieni przez różnych naciągaczy.
 
 
 
Czytaj więcej

Warto pomagać!

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                              Jan Paweł II

Czytaj więcej

Przycisk Sieci Życia

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ
Przycisk  Sieci  Życia®: mała rzecz – wieka sprawa
Nasze życie może się zmienić w jednej chwili. Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całego życia. Na niektóre z tych zdarzeń nie mamy wpływu. Są jednak takie sytuacje,...kiedy ryzyko straty możemy znacznie ograniczyć, a nawet całkiem wyeliminować.

Czytaj więcej


100 lat polityki społecznej w powiecie janowskim

W dniu 3 grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zorganizował powiatową konferencję ''100 lat polityki społecznej w powiecie janowskim'' Konferencja odbyła się w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 3. Organizatorami byli Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina Janów Lubelski oraz Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim.

Czytaj więcej


Pomoc żywnościowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

 

 

Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjalnego

„Starajmy się tak postępować i tak żyć,
by nikomu w naszej Ojczyźnie
nie brakowało dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”
                                                                                 Jan Paweł II

Czytaj więcej


Pomoc żywnościowa

Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że rusza Nowy Podprogram 2018  dla osób  potrzebujących pomocy w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej


Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej

W dniach 4-5 października 2018 roku odbyło się „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej


Pomoc żywnościowa – Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli uprzejmie informuje, że rozpoczął się Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Czytaj więcej


Świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

 

Czytaj więcej


Pomoc materialna dla uczniów

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 

Czytaj więcej


Złóż wniosek drogą elektroniczną

W związku z licznymi pytaniami od petentów OPS dotyczącymi spraw , jakie  mogą  Oni załatwić drogą elektroniczną przez portal empatia.mpips.gov.pl oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+ i świadczenie Dobry Start, przedstawiamy do wykorzystania dwa zestawienia:

Czytaj więcej


POPŻ Podprogram 2017– efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dzwoli i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej informuje :
1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

Czytaj więcej

Projekt: "Lubelskie Centrum Zatrudnienia"

Consultor Sp. z o. o. realizuje projekt „Lubelskie Centrum Zatrudnienia". W ramach projektu oferuje bezpłatne wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru województwa lubelskiego.

 

Czytaj więcej


300 zł na dziecko w ramach programu „Dobry Start”

Pieniądze w ramach wyprawki 300 plus mają być przyznawane bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców. Wyprawka 300 plus, czyli kwota 300 złotych to stawka roczna, która ma przysługiwać każdemu uczniowi szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Czytaj więcej


Iwonicz - wakacje dofinansowane z KRUS

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje wypoczynek letni dla osób w wieku do 16 lat /urodzonych po 1 stycznia 2002 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej


Podziękowania

Podziękowali nam za pomoc i uczestnictwo w Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Dzwola zaangażowanym w Akcję.

 

 

Czytaj więcej

Odpoczynek wakacyjny - dofinansowanie z KRUS

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.,   których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.

 

Czytaj więcej


Wydawanie produktów żywnosciowych

Przypominamy mieszkańcom Gminy Dzwola, że w dniach 20, 23 kwietnia bieżącego roku w godzinach od 9-tej  do 14- stej w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe z Programu Pomocy Żywnościowej.  
                                    

Czytaj więcej

Elektroniczna forma KDR

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.

 

Czytaj więcej


Kolejny transport pomocy żywnościowej do Gminy Dzwola

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Dzwola, którzy zgłosili się po pomoc i spełnili jednocześnie kryteria programowe i zostali zakwalifikowani do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 otrzymali paczki żywnościowe w marcu bieżącego roku.

Czytaj więcej


Podziel się z potrzebującymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli zwraca się z prośbą do osób posiadających zbędny sprzęt AGD i RTV oraz meble w dobrym stanie, nadające się do użytku o przekazanie ich nieodpłatnie dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli za naszym pośrednictwem.

Czytaj więcej

Warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej w Gminie Dzwola jako wsparcie towarzyszące z Banku Żywności w Lublinie

23 stycznia 2018 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej odbyły się „warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej” prowadzone przez specjalistów z Banku Żywności w Lublinie.

 

Czytaj więcej


Do góry